Genealogie van het geslacht Korevaar uit de Alblasserwaard

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudste generaties in de Alblasserwaard 16e , 17e en 18e eeuw

 

I  ADRIAEN  ADRIAENSE COORENVAEYER

Geboren. Hoornaar circa 1515, Compareerde Jan Gherits, schout, Adriaen Adriaense Coorenvaeyer, Willem Dircxs, Aerdt Geritse, Jan Aerdtse, Jan Adriaense, dese 5 geswoorene ende noch Willem Dircxs voorsz ende Jan Mathijs van Muylwijck beyde kerckmeesters der kercke van Hoornaer, de welcke transporteeren aen Peter Janse, woonende op Hoornaer, 5 mergen 5 hont lants op Hoornaer, noortwaerts Willem Dircxs ende suydwaerts Jan Henricxs, streckende van de huysweer van Peter Jans tot de Middelwech toe), trouwt Hoornaar circa 1540 N.N. Uit dit huwelijk bekent:

1.

Adriaen,

geb. Hoornaar ca 1545

volgt II

2.

Dirk,

geb. Hoornaar ca januari 1547, overl. Hoornaar voor 2.2.1632

  

II  ADRIAEN  ADRIAENSE CORE(N)VA(Y)ER

Geboren Hoornaar circa 1545, (woonde Ammers Graeflant), zoon van Adriaen Adriaense Coorenvaeyer. (GA. Gorinchem RA NO. 89/71 dd. 9.7.1571: Adriaen Adriaens de jonge Corenvaeyer, woonende op Hoornaer. Ende droegh op aen Matheus Cornelis ende Gijsbert Meuse, woonende in Overslingelant onder Noordeloos. Een werff gelegen op Hoornaer, waer boven naest gelant is Aerdt Lenardts ende beneden de weduwe van Dionijs Janse, streckende van de Heerweg af tot de Werff van Adriaen Jans Pellen toe.- GA. Gorinchem RA NO. 132/632 dd. 26.9.1571: Tussen Adriaen Adriaensz de jonge Coornvaeyer, eysser ten eenre ende Gijsbert Meeuse als gedaagde, questie over koop van een werf op Hoornaer - GA. Gorinchem RA No. 93/114v dd. 14.11.1580: Compareerde Jan Marcus, wonende in Thienhoven, de welcke constitueert tot borge Adriaen Adriaens Coorenvayer, zijn zweer, op Hoornaer, die deze volgens vonnis van den hove van Hollant moet betalen aen Jan Willems, wonende op 't huis te Hooningen), trouwt circa 1580 N. N.

Adriaan Adriaense Corevaer trouwt 2e ca 1585 Annigje Ariens Brouwer, (zus van Jan Ariens Brouwer, die 1613 met Marijntje Jans trouwt - RBK 2/123 24.6.1645 Zoen wegens doodslag begaan door Adriaen Jansz Brouwer. Aanwezig o.a. Jacob en Pieter Ariens Corevaer, neven) dochter van Adriaen Henricxse Brouwer  en Sijchgen Cornelisdr

Uit het eerste huwelijk zijn bekend:

1.

Aert Adriaens,

geb. ca. 1580

volgt IIIa

2.

Pieter Aerts,

geb. ca. 1582

volgt IIIb

 

Uit het tweede huwelijk zijn bekend:

 

3.

Jacob Adrieans,

geb. ca 1586

volgt IIIc

4.

Pieter Ariens,

geb. ca 1595

volgt IIId

  

IIIa   AERT ADRIAENS COREVAER

Geboren ca 1580, zoon van Adriaan Adriaense Corevaer en N. N. overleden voor 4 april 1662, trouwt N.N. Uit dit huwelijk bekend:

1.

Anthonis Adriaens,

geb. Ammersgraafland ca 1610

volgt IVa

2.

Leendert Aerts,

geb. ca 1615

volgt IVb

3.

Ocker Aerts,

geb. ca 1615

volgt IVc

4.

Pieter Aerts,

geb. ca 1616

volgt IVd

  

IIIb  PIETER ADRIAENS COREVAER

Geboren ca 1582, zoon. van Adriaan Adriaense Corevaer en N. N. ovl. voor 1627. Trouwt ca 1620 Marritge Jans Sterrenburg, ovl. voor 1636.

Weesboek f72v 22.2.1635 Rekening en bewijs door de voogd Jacob Adriaens Corevaer en Pieter Jans Sterrenburg als voogden van de 1 nwk van Pieter Adriaens Corevaer en Maritge Jans Sterrenburg, zaliger. Rekening en beweijs sedert 22.2.1632; f 63;  23.2.1633 rekening en bewijs door de voogd Jacob Ariens, bloedvoogd van het weeskind van Pieter Ariens; f123;  26.2.1641 rekening en bewijs door de voogd . Pieter Adriaens Corevaer, etc; f126;  26.2.1641 Jan Pieters Corevaer zoon van Pieter Ariens Corevaer en Maritge Jans Sterrenburg, beide overleden is nu mondig)

(RBK 2/47v 21.5.1636 De voogden van de kinderen van Pieter Aryensz en Mariken Jans, t.w. Cornelis Lambertsz, nu wonend Giessen Nieuwkerk; Jacob Ariensz Corevaer, Ottoland en Paulus Jansz Sterrenburg op Ammersluys verkopen 5 morgen in Bleskensgraaf N30), Uit dit huwelijk bekend:

1.

Boudewijn,

geb. circa 1619

volgt IVe

2.

Jan,

geb. circa 1620

Volgt IVf.

  

IIIc   JACOB ADRIAENS COREVAER

Geboren  circa 1586, zn. van Adriaan Adriaense Corevaer en Annigje Ariens Brouwer, ovl. na 1649. Trouwt 1610 Emmighen Adriaen Tonisz Both, geb. circa 1582, overleden Ottoland 2 september 1648, (grafsteen met wapen van Both en Corevaer in de kerk van Ottoland, zie beschrijving grafsteen in voorwoord bij wapen). Woont in 1636 Ottoland. 21.5.1636 voogd van de kinderen van Pieter Ariensz Corevaer en Marigje Jans. 24.6.1645 als neef bij de zoen van Adriaen Jansz Brouwer. DG. 25.4.1649), Uit dit huwelijk:

1.

Arien,

geb. circa 1610

volgt IVg

2.

Grietje,

geb. circa 1613

 

 

overleden. Ottoland 28 jan 1652, begr. (In de kerk van Ottoland), trouwt  1640 Gerrit Pieterse Boon ged. Goudriaan 21 apr 1619, (Hij tr.(2) Lijsbet Ariens), zoon. van Pieter Ariens Boon en Eechtjen Gerrits

3.

Annigje,

ged. 25.4.1619

 

  

IIId  PIETER ADRIAENS COREVAER

Geboren circa 1595, zoon van Adriaan Adriaense Corevaer en Annigje Ariens Brouwer, ovl. na 1651, woonde Ammerssluys oft Opperstock, lidmaat Ammers Graveland 26.4.1643. (24.6.1645 als neef bij de zoen van Adriaen Jansz Brouwer), Trouwt  Neeltje Jansdr Ooms, (lidmaat Groot Ammers 26.4.1643),  Uit dit huwelijk:      

1.

Dirk,

ged. Groot Ammers 3.1.1644

volgt IVh

2.

Pietertje,

ged. Groot Ammers 4.2.1646 (doopgetuige de vader Pieter Adriaens)

 

Trouwt (j.d. van Ammers Graveland) Groot Ammers 25.11.1668 Dirk Cornelisz Specksnijder (j.m. van Ammers Graveland, lidmaat Ottoland 1679), ovl. Ottoland 21 sep 1711

3.

Jacob,

ged. Groot Ammers 22.3.1648

volgt IVi

4.

Bouwen,

ged. Groot Ammers 23.7.1651

volgt IVj

5.

Annechjen,

Ged.

 

 

Trouwt (j.d. van Graveland), Groot Ammers 24.12.1676 Theunis Hermansen, (weduwnaar van Aechtjen Jans, woonde Hoornaar

  

IVa   ANTHONIS ADRIAENS COREVAER

Geboren Ammers Graveland circa 1610, zoon van Aert Adriaens Corevaer  en N. N.  Lidmaat Ammers Gravelant 1643, overleden voor 1 okt 1651 (1 oct 1651 comp. voor schout en schepenen van Langerak (Recht. arch 1897, aanw 1897, deel 7 ) Cornelis Corneliss de Groot en Niesje Dircks wed van wijlen Thonis Aerts Corevaer; de nagelaten kinderen van voorn. Corevaer, idem den 27 mei 1654, Niesje Dircks, wed. van Thonis Aertz Corevaer). Trouwt ca 1630  Niesje Dircks, (lidmaat Ammers Gravelant 1643), ovl. na 4 apr 1662, dr. van Dirck Claese en Susanna Sarvels.

(RA. 25 Langerak eind 1643 192. Comp. Dirrick Claes, weduwnaar van Susanna Sarvels, geass. met Thonis Aerts Coorevaar en Cornelis de Groot, beijde schoonsonen ter eenre ende Matthijs Jansz, Jan Claes als man en voogd van Marritje Jans ende Gerrit Thonis Ridder, in deze geass. met Andries van Rietveld, schout, Cornelis Jans Cuijck, schepen van Ammersgraefland, Meerten Pieters schepen).

(familiegeld Groot Ammers 1674 (onder elkaar op de lijst): Ocker Aertsz f 2000,- en f12,-; Leendert Aertsz f 1200,- en f6,- en Niesie Dircks met haar soon f 2000,- en 12,-), (stemgerechtigd Graafland 4.4.1662: de weduwe van Teunis Aertsz met Leendert Aertsz en Ocker Aertsz.).

Uit dit huwelijk bekend:

1.

Dirk Theunisse

ged. Ca 1631

volgt Va

2.

Willem Theunis,

ged. Hoornaar 15.8.1632

volgt Vb

3.

Trijntje,

ged. Ammers Graveland ca 1643

 

 

Overleden voor 29.5.1679, tr. Groot Ammers 11.4.1666 Theunis Bastiaans Uijl, geb. Langerak, overl. na 29.5.1679

4.

Susanna,

ged. Groot Ammers 1.5.1644

 

 

Overleden Langerak 29.10.1716, trouwt als j.d van Ammersgraafland in Groot Ammeers 26.11.1673, Gijsbert Barten Ottenspoor, geb. ca. 1641, woont Langerak, armmeester voro 1692, begr. Langerak 1.6.1724

5.

Sijgje,

ged. Groot Ammers 29.1.1646

 

6.

Jan,

ged. Groot Ammers 9.9.1647

 

7.

Geertje,

ged. Groot Ammers 3.1.1649

 

8.

Nijs,

geb. Ottoland ca 1650

volgt Vc

9.

Aert,

ged. Groot Ammers 12.2.1651

volgt Vd

10.

Cornelis,

getuige bij doop Ottoland 1663 en Molenaarsmeer in 1674

 

en 2.1.1678 doop van Pietertien, dochter van Arien Jans Hoornaar en Annichie Cornelis 

11.

Arieantje,

 

 

  

IVb   LEENDERT AERTS COREVAER

Geboren ca 1615, zoon van Aert Adriaens Corevaer  en N. N.  Lidmaat Graafland 1643 en 1684, stemlijst aldaar 1662, ouderling aldaar 1684. Trouwt ca 1643 Ygje Jansdr, lidmaat Graafland 1684 en 1695. Uit dit huwelijk:

1.

Aert,

ged. 5.2.1651, doopgetuige de vader Leendert Aerts

 

2.

Arien,

geb. Groot Ammers 4.8.1652

 

3.

Annechje,

geb. Ammers Graafland

 

 

Lidmaat 1684 en 1695 Graveland, trouwt Groot Ammers 4.2.1674 Willem Pieter Centen, ged. Groot Ammers 15.1.1651, zoon van Pieter Willems (uit dit huwelijk 4 kinderen)

4.

Barber,

ged. Graafland 9.8.1654

 

 

Trouwt Groot Ammers als j.d. van Graafland 15.3.1682 Jan Aertsen Specksnijder, geb. Achterland, ged. Goudriaan 22.12.1652, zoon van Aert Jans Speck en Berber Everts

5.

Arichje,

ged. Graafland 9.6.1658

 

6.

Lijntje,

geb. Graafland ca 1659

 

 

Trouwt Groot Ammeers 15.3.1682 Aert Cornelis Verhoef, ged. Graveland, beide lidmaat 1684 en 1695 Graveland

7.

Jannechjen

ged. Graveland 25.4.1660

 

 

Ondertrouwt Groot Ammers 17.4.1687 Arien Gerrits Thoom, ged. Groot Ammers 27.4.1661, zoon van Gerrit Ariens Thoom en Adriaantje Trix

8.

Weijntje,

ged. Graafland 13.4.1664

 

9.

Peter,

ged. Graafland 10.3.1669

volgt Ve

                        

IVc   OCKER AERTS COREVAER

Geboren ca 1615, zoon van Aert Adriaens Corevaer en N. N. (Stemlijst Graveland 4.4.1662, lidmaat aldaar 22.4.1643) Trouwt circa 1642 Anneke Cornelis Thoom, (lidmaat 22.4.1643 Graveland), ovl. circa 12 maart 1650, dr. van Cornelis Leenderts Thoom en Eva Adriaensdr Oom.

(Folio175v 12.3.1650 Compareerden Ocker Aerts Corevaar, wonende Ammers Graveland, weduwnaar van Anneken Cornelis Thoom ten eenre en Cornelis Leendert Thoom en Adriaentgen Cornelis Thoom, mede wonende Ammers Graafland als vader en broer van Anneken Cornelis Thoom en bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen)

(R.A. Gelkenes nr. 8/73, dd. 15.9.1663: De erfgenamen (kinderen) van Zaliger Cornelis Leenderszoon Thoom en Eva Adriaensdochter Oom, gewoond hebbende te Ammers- Graveland, scheiden en delen de boedel van hun ouders, namelijk Adriaen Corneliszoon Thoom, wonend Ammers- Graveland, Dirck Corneliszoon Thoom, wonend Ottoland, Adriaentge Cornelis Thoom, weduwe van Abraham Willemszoon, wonend Ammers- Graveland, Maritge Cornelis Thoom, weduwe van Aert Janszoon de Bas, wonend Nieuwpoort, Ocker Aertszoon Corevaer als vader van zijn 2 weeskinderen bij zaliger Anneken Cornelis Thoom en Willemken Cornelis Thoom, weduwe van Jacob Bastiaenszoon, wonend Ammers- Graveland), (RA Gelkenes nr. 8/73 van 15.9.1663, OV 1990/462, Theunis Ocker Aertsz Corevaer is weduwnaar van Anneken Cornelis Thoom). Uit dit huwelijk:

1.

Neeltje,

ged. Groot Ammers 19.11.1645

 

2.

Aert,

ged. Groot Ammers 10.06.1646

volgt Vf.

3.

Theunis,

ged. Groot Ammers 7.3.1649

 

  

IVd.      PIETER AERTS COREVAER

Geboren ca. 1616, zoon van Aert Adriaens Corevaer en N.N. Trouwt N.N. Lidmaat Graveland 26.4.1643. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Dirck,

ged. Groot-ammers 3.1.1644

 

2.

Pietertje,

ged. Groot-Ammers 4.2.1646

 

 

tr. Groot-Ammers 25.11.1668 Dirk Cornelisz. Specksnijder.

3.

Jacob,

ged. Groot-Ammers 22.3.1648

 

4.

Annechjen,

 

 

  

IVe.            BOUDEWIJN PIETERSZ COREVAER

Geboren. circa 1619, zoon. van Pieter Aerts Corevaer en Marritge Jans Sterrenburg. Trouwt Groot Ammers 9 februari 1648 (bij huwelijk j.m. van Ammers Graveland)  Merrichjen Willems  (bij huwelijk j.d. van Berg Ambacht). Uit dit huwelijk:

1.

Pietertje,

ged. Groot Ammers 1.5.1650

 

 

(bij huwelijk j.d. van Groot Ammers), trouwt Groot Ammers 16.9.1674 Theunis Jansz Cleijn (bij huwelijk j.m. van Asperen, wonend Noordeloos).

2.

Boudewijntje,

ged. Groot Ammers 5.10.1651, overl. voor 19.11.1678

 

 

(bij huwelijk j.d. van Groot Ammers), trouwt Groot Ammers 9.12.1674 Hendrick Cornelisse (bij huwelijk j.m. van Nieuwpoort), hij trouwt (2) 19.11.1678 Teuntje Pieters, j.d. van Molenaarsgraaf, hij trouwt (3) Ottoland 3.5.1693 Lefle Dircks den Toom, j.d. van Ottoland).

  

IVf.       JAN PIETERSZ COREVAER

Geboren circa 1620, zoon van Pieter Aerts Corevaer en Marritge Jans Sterrenburg. Waersman Groot Ammers 4.4.1662, bouwman met hofstede en 19 morgen land te Ammers Graveland, schepen en heemraad, waersman, gaarmeester van Ammers Graveland, Achterland en Peulwijk) geeft aug 1674 gift aan kerk. (stemt 1662), ovl. tussen 29.4.1677 en 24.2.1680, ondertrouwd Groot Ammers (bij huwelijk j.m. van Groot Ammers) 30 mei 1649 Marrichjen Geerits Stuij, geb. Streefkerk circa 1630,. (Mogelijk dochter van Gerrit Aertsz Stuij, diaken 1652, ouderling 1664 Streefkerk, en Marrigje Crijnen) (RA Sliedrecht 1184/36- 10.11.1683 Maergie Gerrits Stuij, weduwe van Jan Pietersz Koorevaer met haeren Soon Pieter Jansz Koorevaar, haer gekooren voocht (20 jaar) draagt over aan Dirck Krijnne, wonend Giessendam, 750 roeden in den Ambacht van Slydrecht in Jan Crynne weer (weer 50), groot 9 ½ morgen) (lidmaat Groot Ammers 1695. Uit dit huwelijk:

1.

Merrichjen,

ged. Groot Ammers 17.3.1652

 

 

(bij trouwen jonge dochter van Groot Ammers) (Dg. 2.3.1695), ovl. (lidmaat Graafland 1695) na 1695, trouwt Groot Ammers 11.11.1678 Gerrit Claesz van den Dool ,geb. Noordeloos circa 1652, ovl. na 1695, begr. (lidmaat Graafland 1695), zoon. van Claes Gerrits van den Dool en Lijsken Ariensdr

 

2.

Pieter,

ged. Groot Ammers 3.5.1654

 

3.

Neeltjen,

ged. Groot Ammers 5.3.1656

 

4.

Pieter,

ged. Nieuwpoort 5.1.1659

 

5.

Aart,

ged. Graafland 6.3.1661

volgt Vg

6.

Pieter,

ged. Groot Ammers 18.2.1663

volgt Vh

7.

Neeltjen,

ged. Groot Ammers 15.5.1665

 

8.

Gerrit,

ged. Groot Ammers 19.8.1668

 

9.

Neeltjen,

ged. Groot Ammers 7.4.1670

 

10.

Arie,

ged. Groot Ammers 26.12.1672

 

11.

Merichjen,

ged. Groot Ammers 20.10.1675

 

 

Bij huwelijk j.d. uijt Graveland, lidmaat 1695 Achterland, otr. Groot Ammers 9.11.1697 Wouter Aartse (Wouter Ariense Speck, j.m. van achterland, lidmaat 1695 Achterland

           

 IVg.      ARIEN JACOBSZ COREVAER

Geboren circa 1610, zoon. van Jacob Ariens Corevaer en Emmighen Adriaen Tonisz Both, woonde Laagblokland, lidmaat Ottoland 1678), ovl. 5 december 1692. Trouwt N.N. Uit dit huwelijk:

1.

Jacobje (Jacomijntje),

ged. Ottoland 15.4.1640

 

2.

Teunis,

ged.

 

  

IVh.      DIRK PIETERSZ COREVAER

Gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader) 3.1.1644, zoon van Pieter Ariens Corevaer en Neeltje Jansdr. Ooms, Trouwt Groot Ammers (bij huwelijk j.m. van Ammers Graveladn) 26 maart 1679 Lijsbeth Cornelis, wed. van Arien Jorisse, woonde Ammers Graveland.

  

IVi.       JACOB PIETERSZ COREVAER

Gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader Pieter Aerts Corevaer) 22 maart 1648, zn. van Pieter Ariens Corevaer en Neeltje Jansdr Ooms. Trouwt Benschop 27 februari 1681 Annechie Pieterdr van Vuijren, (weduwe van Cornelis Arentsz). ovl. 1713. Uit dit huwelijk:

1.

Aeltie,

ged. Benschop 20.11.1681

 

2.

Pieter,

ged. Benschop 27.5.1683

volgt Vi

3.

Marrechie,

ged. Benschop 14.12.1684, ovl. Benschop 8.2.1742

4.

Pietertje,

ged. Benschop 29.4.1688

 

 

Trouwt Benschop 1.12.1715  Harmen Jans de Ronde, ged. 12.8.1677, zn. van Jan Arentsz de Jongh en Aeltie Hermansdr

  

IVj.            BOUWEN PIETERSZ COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader Pieter Aerts Corevaer) 23 juli 1651, zn. van Pieter Ariens Corevaer en Neeltje Jansdr Ooms. Trouwt Stolwijk 3 april 1688 N.N.

 

Va.       DIRK THEUNISZ. COREVAAR

Geboren ca. 1632, zoon van Anthonis Adriaans Corevaar en Niesje Dircks, Stedehouder en Schepen, 23 jan 1702 comp. voor notaris J. Brouwer Gorinchem t/v Dirck Teunisz Corevaer als vader en erfgenamen van Anthonis Corevaer anders genaamd Helmich i.l. Baljuw van Laech Blokland.

(Ra Blokland 1628- 1721: 1679 Dirck Tonisz Corevaer stedehouder en schepen van Bloklant)

(RA Blokland 70: 25.5.1668: Comp Dirck Theunisz Corevaer, volgt de schuldacte bij nr. 69 afgelost 4.6.1670), overleden Ottoland (f 6,-) 10 mei 1703,begraven 15 mei 1703. Ondertrouwd Rotterdam 21 april 1690 Gerrigje Theunisdr Helmich overleden Ottoland 24 augustus 1712, dr. van Anthonis Ariens Helmich [85] en Jannigje Cornelis Groenevelt,  (ONA 3.3982 Dordrecht 1674, Dirk Teunis Corevaar  (op den Heuvel te Hoog Blokland) 2000,- 36,- 13 augustus 1688 eed gedaan geen 1000,- gesteld op f 5,-. Arij en Cornelis Corevaar voor henzelf en als voogd van Pieternella Corevaar, Michiel Goverts x Weintje Cornelis, alle erfgenamen van Dirk Teunis Corevaar, in 1719 verklaart geen 1000,- te hebben. Nog van Molenaarsgraaf f 4000,- van zijn vader ?)

(NA. 4099 1687/4-1688 minuutacten. 10.3.1687 Dirck Teunisse Corevaar, wonend Laag Blokland, machtigt)

Gerrigje Theunisdr Helmich: Uit "Schetsen van Vroegere Toestanden uit de Alblasserwaard, volgens Oude Schrijvers en uit Archieven bijeen verzameld" van Laurens van de Giessen : Een zekere Adriaan Helmig namelijk "oorspronkelijk afkomstig van den voors. dorpe van Molenaersgraeff", notaris en procureur, bepaalde bij zijn testament d.d. 13 December 1670, dat uit zijne nalatenschap moest worden aangekocht een zeker stuk grond, om daarop een armen huis te stigten. De erflater liet tot zijn erfgenamen na zijn broeder Tobias Helmig, zijne zuster Gerritje Helmig, gehuwd met Dirk Teunisse Korevaar te Laag Blokland, Antonie Helmig, bailjuw van Blokland, Abraham Jan Prins, als in huwlijk gehad hebbende Aaltje Teunisse te Peursum en Dirk Arentse, als in huwelijk gehad hebben Jannetje Dirks. Genoemde Tobias Helmig en Dirk Teunisse Korevaar zijn, door ontstentenis der benoemde executeurs- testamentair, in hunne plaats als zodanig benoemd. Zij hebben echter geen uitvoering aan het testament gegeven. Hierdoor is een geschil met de armmeesters ontstaan hetgeen in het schrijven van Laurens van de Giessen vrij uitvoerig wordt beschreven op blz. 44 en 45 van het manuscript en vanaf blz. 77 van het stuk dat vermoedelijk eens in de Merwedebode heeft gestaan).

Uit het huwelijk:

1.

Arien,

(woont 1714 Laagblokland

 

2.

Jannigje,

ged. Molenaarsgraaf 26.2.1653

 

 

Lidmaat in Ottoland 1684; Naar Giessen Oudekerk; 16.5.1688 Nieuwpoort; Bij huwelijk j.d. in LaagBlokland, otr.[Ottoland 11.3.1684, tr. Ottoland 26.3.1684 Dirk Aertsen Koyman

3.

Theunis,

ged. Molenaarsgraaf 21.11.1655

 

4.

Cornelis,

ged. Ottoland 20.10.1658

 

5.

Aaltje,

ged. Ottoland 10.1.1660

 

 

(getuigen Dirk Cornelis Groeneveld, Weijntje Thunis en Neeltje Wiggers), overleden 1685, trouwt  Jan Jans Groen

6.

Aaltje,

ged. Ottoland 6 jun 1661

 

 

ovl. voor 4.10.1693, trouwt Noordeloos 6 .3.1686 Abraham Janse Prins, Abraham Janse Prins tr.(1) Nieuwpoort 27.5.1674 Metje Jans Middelcoop, weduwe van Aart Pieterse, wonend Nieuwpoort. Abraham is dan Jongeman van Nieuwpoort. Abraham tr.(3) Leerbroek 4.10.1693 Geertruij de Man, weduwe van Arnoldus Wasman, wonend Meerkerk.

 

7.

Theuntje,

ged. Ottoland 17.6.1663

 

8.

Cornelis,

ged. Ottoland 18.3.1665, ovl. Ottoland 15 jan 1666

 

9.

Cornelis,

ged. Ottoland 10.10.1666

 

10.

Weijntje,

ged. Ottoland 16.3.1670

 

 

Begraven Laagblokland 12.3.1719, tr. Ottoland 17.7.1695 Govert Wouters Tieleman, ovl. Ottoland 25 jun 1733

11.

Pieter

geb. Ottoland

 

12

Petronella,

ged. Ottoland 17.10.1677

 

 

(bij huwelijk j.d. van Laagblokland; 22.11.1717), tr. Ottoland 27.01.1709 Gerrit Gerrits Kleijne, j.m. van Graafland).

13.

Cornelis,

ged. Ottoland 22.10.1679

volgt VIa

  

Vb.            WILLEM THEUNISZ. COREVAAR

Gedoopt Hoornaar 15 augustus 1632, zoon van Anthonis Adriaans Corevaar en Niesje Dircks. Trouwt 1e 1662 Annechie Cornelis, Willem trouwt 2e Ottoland 17 juni 1668 Adriaentje Claasse, ged. Molenaarsgraaf (bij huwelijk j.d. tot Molenaarsgraaf) 23 augustus 1640, dochter van Claes Adriaens en Neeltgen Claes. Uit dit huwelijk:

1.

Annechie,

ged. Ottoland 14.10.1668 (getuige Dirk Teunis Corevaar, oom)

  

Vc.       NIJS THEUNISZ. COREVAAR

Gedoopt Ottoland ca 1650, zn. van Anthonis Adriaans Corevaar en Niesje Dircks, Nijs komt met Attestatie van Streefkerk naar Ottoland in 1704, overleden Ottoland 18 december 1712. Ondertrouwd (als j.m. van Ottoland) Groot Ammers 31 juli 1672 Marichje Teunisse, (jonge dochter uit Groot Ammers), ged. Streefkerk 5 december 1655 (doopgetuigen Vollichie Arijens en Cornelis Arijens Smit), dochter van Teunis Arijense en Marichje Pieters. Uit dit huwelijk:

1.

Pieter,

ged. Nieuw Lekkerland 16.9.1674

 

2.

Pietertje,

ged. Nieuw Lekkerland 16.9.1674

 

 

doopgetuigen Dirck Tonisse, Annigje Teunisse en Neeltje Wiggers, overleden Molenaarsgraaf 8.10.1756 (overl. a.g. Molenaarsgraaf 8.10.1756 pro deo), ondertrouwd 1e Streefkerk 28.11.1699, trouwt Ottoland 20.12.1699 Arien Ariens van der Giessen, ged. Molenaarsgraaf (j.m. van Laag Blokland) 17.3.1669, ovl. na 21.1.1714, zn. van Arien Jacobs van de Giessen en IJchien Jans trouwt 2e Molenaarsgraaf 30.11.1716 Teunis Cornelisz Stolck, geb. circa 1688, (j.m. van Laagblokland, woont Molenaarsgraaf).

3.

Theunis,

ged. Groot Ammers 12.9.1677

 

4.

Arien,

ged. Groot Ammers 6.7.1681

 

5.

Jan,

ged. Groot Ammers 19.11.1684

volgt VIb

6.

Arien,

ged. Groot Ammers 27.5.1688

volgt VIc

  

Vd.       AERT THEUNISZ. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 12 februari 1651, zoon van Anthonis Adriaans Corevaar en Niesje Dircks, lidmaat Graafland 1684, trouwt als jonge van van Opperstock met Trijntje Jans, jonge dochter van Crimpen (??)), otr. 2e Hoornaar 22 april 1674, trouwt Hoornaar 13 mei 1674 Grietje Jansdr Hoek , lidmaat graafland 1684 en 1695. (weesboek 27.2 1676 Rekening en bewijs door de voogd Aart Thonis Corevaar)

(weesboek 29.5.1679 Compareerden voor Cornelis Jongeneel schout, Arien Pieters Schep, Poulus Poulus Donck schepen Ammers Graefland. Thonis Bastiaen de Uijl weduwnaar van Trijntgen Theunis Corevaer ter eenre Aert Thonis Corevaer wonende Ammers Graveland als oom en bloedvoogd van Lijsken Thonis nagelaten weeskinderen). Uit dit huwelijk:

1.

Theunis,

ged. Groot Ammers 3.3.1675

volgt VId

2.

Arien,

ged. Groot Ammers 7.3.1677

 

3.

Jan,

ged. Groot Ammers 15.12.1680

volgt VIe

4.

Jacob,

ged. Groot Ammers 2.5.1683

 

5.

Areaen,

geb. Groot Ammers 19.3.1684

volgt VIf

  

Ve.       PETER LEENDERTS COREVAAR

Gedoopt Graafland (doopgetuige de vader Leendert Aerts Corevaer) 10 maart 1669, zoon van Leendert Aerts Corevaer en Ygje Jansdr. begraven Langerak 21 aug 1721. Ondertrouwt als jongeman van Ammers Graveland, Groot Ammers 29 sep 1691, tr. Groot Ammers Pietertje Arends (ook Aarts of Ariens), j.d. van Gijpland. Vertrekt 1692 naar Langerak. Uit dit huwelijk:

1.

Ygje,

ged. Groot Ammers 16.12.1691

 

2.

Gerrigje,

geb. Langerak 16.7.1693

 

 

Ondertr. (bij huwelijk jongedochter van Langerak Langerak 15 mei 1723 Arij Cornelisse den Uijl, geb. (bij huwelijk jongeman van Langerak), ged. Langerak 11 dec 1692, zn. van Cornelis Cornelisse den Uijl en Annigje Cornelis

3.

Eijgje

ged. Langerak 3 jan 1697

 

4.

Lijsie

ged. Langerak 19 dec 1697

 

5.

Eijgie,

ged. Langerak 16 jul 1699

 

6.

Eijgie,

ged. Langerak 25 aug 1700

 

7.

Eijgie,

ged. Langerak 23 okt 1701

 

8.

Eijgie,

ged. Langerak 20 apr 1704

 

9.

Leendert,

ged. Langerak 26 jul 1705

 

10.

Aart,

ged. Langerak 10 apr 1706

 

11.

Arij,

ged. Langerak 15 apr 1708

 

12.

Lijsbet,

ged. Langerak 26 mei 1709

 

13.

Leendert,

ged. Langerak 18 jan 1711

 

14.

Eijgie,

ged. Langerak 17 apr 1712

 

15.

Lena,

ged. Langerak 27 sep 1716

 

16.

Petertje,

ged. Langerak 20 okt 1720

 

  

Vf.        AERT OCKERS COREVAAR

Ged. Groot Ammers 10 jun 1646, zoon van Ocker Aerts Corevaer en Anneke Cornelis Toom. overleden voor 1676. Ondertouwd Groot Ammers 2 jun 1668, trouwtr. Groot Ammers 17 jun 1668 Maijken Florens de Graeff, ged. Groot Ammers 26 dec 1640, overleden 1 jul 1731, dr. van Floris Claesse de Graef en Anna Jans . Zij hertrouwd 2e Groot Ammers 5.april 1676 met Gerrit Baltussen den Uijl, geb. Langerak ca 1644, overl. Jaarsveld 1720, weduwnaar van Belichen Aerts, wonend Langerak, Uit dit huwelijk:

1.

Theunis,

ged. Groot Ammers 23 sep 1668.

 

2.

Annichjen,

ged. Groot Ammers 26 jan 1670.

 

3.

Arien,

ged. Groot Ammers 4 okt 1671.

 

  

Vg        AERT JANSZ COREVAAR

Geboren Graafland, gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader Jan Pieters Corevaer) 6 maart 1661, zoon van Jan Pieters Corevaar en Marrichjen Geerits Stuij, bouwman Ammers Graveland (lidmaat Graafland 1684, lidmaat Ottoland 1691). (Aart komt in 1691 met attestatie van Graafland naar Ottoland). Ondertrouwd 1e Groot Ammers 8 februari 1687 Annetje Pieters Koot, geboren Achterland, gedoopt Groot Ammers 2 december 1657, overleden Ottoland 20 september 1695, dochter van Pieter Dircks Koot en Machteld Jacobsdr. Aart Jansse Corevaar trouwt 2e Benschop 26 maart 1699 Cornelia Woutersdr de Jongh, (weduwe van Cornelis Goosense Lekkerkerker, woonde Benschop) (Aart en Cornelia komen 18.9.1707 met attestatie van Lekkerkerk). Uit het eerste huwelijk:

1.

Pietertje,

ged. Groot Ammers 19.10.1687

 

2.

Jan,

ged. Groot Ammers 12.12.1688

volgt VIg

3.

Dirk,

ged. Groot Ammers 6 aug 1690

 

 

huwt Neeltje Jans van Schelluinen

4.

Gerrit,

ged. Ottoland 2.3.1692

 

 

Uit het tweede huwelijk:

 

5.

Wouter,

ged. Lekkerkerk 15.7.1703

 

6.

Gerrit,

ged. Lekkerkerk 24.1.1706

 

7.

Maria

ged. Polsbroek 9.9.1708

 

  

Vh        PIETER JANSZ COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader Jan Pieters Corevaer) 18 februari 1663, zoon van Jan Pieters Corevaar en Marrichjen Geerits Stuij , schoolmeester Groot Ammers en Ottoland (lidmaat Ottoland 1695). Ondertrouwd 1e Groot Ammers 1684 Annechien Erasmus (Annetje) Timmer, ged. Molenaarsgraaf 27 september 1648, dochter van Erasmus Claessen Timmer en Annichien Gerrits. Trouwt 2e Vianen 3 augustus 1689 Annigje Abrahams Prins, j.d. van Nieuwpoort, lidmaat Ottoland 1695.

Uit dit huwelijk:

1.

Johanna,

ged. Ottoland 17.7.1695

 

2.

Baltus,

ged. Ottoland 12.1.1698

 

3.

Jan,

ged. Ottoland 26.7.1699

 

4.

Anna Maria,

ged. Ottoland 25.6.1702

 

  

Vi         PIETER JACOBS COREVAAR

Gedoopt Benschop 27 mei 1683 (doopgetuige Ariaantie Gerritsdr) zoon. van Jacob Pieters Corevaer en Annechie Pieterdr van Vuijren. Trouwt Polsbroek 13 februari 1710 Hilligje Melsen Ruijgerweij. (weduwe van Gijsbert Jansz Borst, wonend Zuid Polsbroek). Uit dit huwelijk:

1.

Aeltje

ged. Benschop 15.3.1711 (doopgetuige Pietertje Jacobse)

2.

Margje,

ged. Benschop 17.7.1712 (doopgetuige Margje Melse),

 

ovl. Benschop 18.7.1712, begr. Benschop 20.7.1712

3.

Dirk,

ged. Benschop 21.1.1714 (doopgetuige Margje Jacobse).

4.

Jacob,

ged. Benschop 25.8.1715

volgt VIh

5.

Mels,

geb. Polsbroek, ged. Benschop 30.10.1718

 

 

(peet Eijgje Dirckse Ruijgerweij).

 

 

VIa.            CORNELIS  DIRKSZ. COREVAAR

Gedoopt Ottoland 22 oktober 1679, (getuige Tijs Cornelis Groeneveld en Annichje Gerrits Vonck)zn. van Dirk Theunisse Corevaar en Gerrigje Theunisdr, lidmaat Ottoland 1699, komt van Blokland, woont Laagblokland 1714, overleden Ottoland 7 juli 1736 (impost). Trouwt Ottoland 5 september 1717 Sijgje (Fijgje) Jans Haertcoorn, (lidmaat Laagblokland 1722), overleden Ottoland 18 april 1743 (impost), dochter  van Jan Pouwelsen Hartcoorn  en Niesje Centen Voorkoij. Uit dit huwelijk:

1.

Garrichjen,

ged. Ottoland 22.11.1717 (getuige Pieternella Corevaar, tante)

2.

Dirck,

ged. Ottoland 12 .3.1719

volgt VIIa

3.

Gerritje,

ged. Ottoland 9.7.1724 (getuige Marichje Groen)

 

4.

Jan,

ged. Ottoland 2.11.1726 (getuige Kornelia Sterrenburg)

 

5.

Niesje,

ged. Ottoland 5.12.1728 (getuige Leentje Hartcoorn)

 

6.

Niesje,

ged. Ottoland 28.5.1730 (getuige Leentje Jan Paulus Hartcoorn)

 

Ondertrouwd Kamerik 28.11.1755, trouwt Kamerik 21.12.1755 Jan Jansz. Snater, geb. Breevelt 14.7.1720, overleden Kamerik 2.10.1804, zoon. van Jan Janse Snater/ van Royen en Neeltje Aarse Rietveldt

7.

Jannigje,

ged. Ottoland 26.8.1731

 

8.

Arij,

ged. Ottoland 11.5.1738 (doopgetuige Neeltge Foppe).

 

  

VIb.      JAN NIJSZ. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 19 november 1684, zoon. van Nijs Theunisse Corevaar en Marichje Teunisse, woonde in LaagBlokland, was sinds 1720 schepen aldaar, kocht in 1724 land in het oosteinde van Molenaarsgraaf, verhuisde naar Molenaarsgraaf 23.6.1726. In 1726 en 1727 kocht hij nog veel meer land aan het westeinde van Molenaarsgraaf. Was blijkens zijn handtekening de schrijfkunst goed meester. In 1730 werd hij schepen van Molenaarsgraaf en bleef dat tot zijn dood. In dat zelfde jaar kocht hij vier graven in de kerk voor zijn familie. Hierin zijn behalve hijzelf en zijn vrouw ook enige kinderen en kleinkinderen en zijn zuster Pietertje begraven. Zijn erfgenamen waren tenminste 4 kinderen en de beide kinderen van zijn eerder overleden oudste zoon. Overleden  Molenaarsgraaf 11 december 1750 (gemeld). Ondertrouwd Ottoland 24 januari 1711, trouwt Ottoland 8 februari 1711 Jannigje Cornelisse, gedoopt Ottoland 20 oktober 1686 (getuigen: Teuntje Melsen en Neeltje Huyghens tantes in Blokland), overleden Molenaarsgraaf 19 februari 1738 (gemeld), begraven  Molenaarsgraaf 22 februari 1738, dochter van Cornelis Melsen en Geertruij Huygen. Uit dit huwelijk:

1.

Nijs,

ged. Molenaarsgraaf 11.6.1713

volgt VIIb

2.

Cornelis,

ged. Ottoland 30.5.1716

 

 

(getuige Geertrui Huijgen- groot moeder), ovl. Molenaarsgraaf circa 1750.

3.

Geertrui,

ged. Ottoland 24.7.1718,

 

 

(getuige Geertrui Melsen -groot moeder, huisvrouw van Cornelisen Melsen), ovl. Molenaarsgraaf 13 aug 1737

4.

Arien,

ged. Ottoland 25.8.1720

volgt VIIc

5.

Merrigje,

ged. Goudriaan 31.5.1722 (getuige Adriaantje Slingerland- tante

 

overleden  Ottoland 10.4.1792, otr. Molenaarsgraaf 14.12.1742, tr. Molenaarsgraaf 6.1.1743 Jan Jansz. Groen, ged. Ottoland 22.12.1715, (In 1726 trok Jan Groen naar Molenaarsgraaf, waar hij o.a. de boerderij bezat, nu graafdijk west 28, met twee stenen in de voorgevel. Op de eerste steen staat: "Anno 1740 en een stond het water aan desen steen". Deze steen is aangebracht door Jan Nijsse Korevaar, overl. Molenaarsgraaf 11.12.1750. Hij was waarsman, schepen en ook enige tijd plaatsvervangend secretaris. In die periode gaf Marrigje haar huwelijk aan bij het gerecht in Molenaarsgraaf en ze deed dat dus bij haar vader. Op de tweede steen staat: " In february 1800 stond het water hier teugen N. A. Korevaar". N. A. Korevaar is Nijs Ariese Korevaar, zie VIId), een kleinzoon van Jan Nijsse Korevaar.), begr. Ottoland 1799, zn. van Jan Jansz. Nieuwsteegh en Aaltje Dirks Groenevelt

6.

Teunis,

ged. Ottoland 23.4.1724 (getuige Adriaantje Jans Slingerland),

 

ovl. Molenaarsgraaf 5.7.1764, begr. Molenaarsgraaf 11.7.1764, (A. Koorevaar betaalt 3 gulden voor het begraven van zijn ongehuwde broer Teunis Korevaar.)

7.

Pieter,

ged. Molenaarsgraaf  6.4.1726

 

 

overleden Molenaarsgraaf 12.2.1759, begr. (grafsteen in de kerk van Molenaarsgraaf : Hier ligt begraven Pieter Jansz. Korevaar oud zijndt 29 Jaren, 10 maanden, 6 dagen, Sterft den 12 februarij anno 1757).

8.

Jan,

ged. Molenaarsgraaf  22 .4.1730, ovl. Molenaarsgraaf 1738

  

VIc.      ARIEN NIJSZ. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 27 mei 1688, zoon van Nijs Theunisse Corevaar en Marichje Teunisse, diaken 1722 (lidmaat Ottoland 1713, bij huwelijk j.m. van Laagblokland) (Gemeente archief Ottoland. Verpondingen 1730: Ary Nijsse Corevaar 1/2, Arie Bastiaan Swijnenburg 1/2 0.15.- dit huis ligt sedert de innundatie van 1726 noch onder de voet en is niet meer bewoonbaar. Verpondingen 1732: Ary Nijsse Corevaar 8 M en huis 3 hond verhuurt aan Ary van Ameide, huur 10.8.-, lijst 1.5.-). Overleden  Ottoland 27 januari 1757, ondertrouwd Ottoland 27 februari 1717, trouwt Ottoland 21 maart 1717 Adriaantje Jans Slingerland, gedoopt Ottoland (doopgetuigen Cornelis Ariens en Teuntje Ariens, oom en tante in Goudriaan) 24 juli 1689, (bij huwelijk j.d. in Ottoland, lidmaat 1722), overleden Ottoland 14 mei 1763 (f 3,-), dochter van Jan Cornelis Slingeland en Anneken Ariens Broer. Uit dit huwelijk:

1.

Nijs,

ged. Ottoland 24.7.1718

volgt VIId

2.

Anna,

ged. Ottoland 1.1.1720, otr. Dirck Corevaar (zie VIIa)

 

3.

Heijltje,

ged. Ottoland 9.2.1721, ovl. Ottoland 12.12.1722

 

4.

Jan,

ged. Ottoland 12.7.1722

volgt VIIe

5.

Teunis,

ged. Ottoland 15.2.1724

 

6.

Heijltje,

ged. Ottoland 17.6.1725

 

7.

Heijltje,

geb. Ottoland 14.7.1726

 

 

(bij huwelijk J.d. van Laagblokland), otr.(1) Ottoland 24.8.1748, tr. Ottoland 8.9.1748 Jan Arijse Brand, geb. waarschijnlijk Ottoland (bij huwelijk j.m. van Laagblokland) 23.1.1718, ovl. voor 1752, zn. van Arie Lauwen Brand en Annigje Paulus Sterrenburg  otr.(2) Ottoland 8.9.1752, tr. Wijngaarden 1.10.1752 Pieter Janszn Vogel, ged. Wijngaarden 26.11.1730, zn. van Jan Maartensz Vogel en Ariaantje Pietersdr Hoogendijk

8.

Teunis,

ged. Ottoland 24.10.1728

 

 

doopgetuige Jannigje Kornelis, huysvrouw van Jan Nijsse Corevaar

9.

Teunis,

ged. Ottoland 15.10.1730

 

10.

Annigje,

ged. Ottoland 23.1.1735

 

 

ovl. Ottoland 10.3.1810, tr. Ottoland 25.3.1764 Dirk Janszn Aantjes, ged. Ottoland 15.7.1731, ovl. 14.6.1805, zn. van Jan Cornelis Aantjes en Aefge Gerrits Vonck

  

VId.            THEUNIS AERTS. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 3 maart 1675, zoon van Aert Theunisse Corevaar en Grietje Jans Hoek, (lidmaat graafland 1695). Ondertrouwd Groot Ammers 21 maart 1705 Ariaantje Bastiaans Swijnenburg (j.d. uit Graveland).

  

VIe.      JAN AERTS. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 15 december 1680, zoon van Aert Theunisse Corevaar en Grietje Jans Hoek, overleden 1 juni 1764 (Jan Aertse Corevaar, weduwnaar Heijltje Gerrits Vonk).

 

VIf.       ARIEN AERTS. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 19 maart 1684, zoon van Aert Theunisse Corevaar en Grietje Jans Hoek

overleden na 27 januari 1728. Ondertrouwd  Amerstol, otr. Ameide/ Tienhoven 31 oktober 1705, trouwt Ameide 19 november 1705, tr. Goudriaan 19 nov 1705 (bij huwelijk j.m. wonende in Graveland), Magteltje Hendrikse Woudenberg, gedoopt Ameide 18 december 1681, Huwde in Ameide, met attestatie van Groot Ammers 19 november 1705, zie "Kronieken" tijdschrift van de genealogische vereniging Prometheus 1e jaargang 1992 nr. 3 blz. 134), overleden na 27 januari 1728, dochter van Hendrik Adriaansz van Woudenberg en Gerrigjen Ariens van der Pijl. Uit dit huwelijk:

1.

Aart,

ged. Nieuwpoort (Noordeloos ?) 3.2.1707

 

2.

Grietje,

ged. Nieuwpoort 26.2.1708

 

 

trouwt Arij Kuijkenburg

3.

Gerrigje,

ged. Nieuwpoort 1.12.1709

 

4.

Aart,

ged. Nieuwpoort 20.12.1711

 

5.

Aart,

ged. Nieuwpoort 19.1.1713

 

6.

Aart,

ged. Nieuwpoort 6.1.1715

volgt VIIf.

7.

Mayken,

ged. Nieuwpoort 20.9.1716

 

8.

Jacob,

ged. Nieuwpoort 2.2.1719

volgt VIIg.

9.

Hendrik,

ged. Nieuwpoort 10 .5.1722

 

10.

Hendrik,

ged. Nieuwpoort 16.5.1723

 

11

Eygie,

ged. Nieuwpoort (Noordeloos) 20.2.1724

 

12.

Heiltje,

ged. Blokland

 

  

VIg.      JAN AERTS. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 12 december 1688, zoon van Aart Jansse Corevaar en Annetje Pieters Koot,  bouwman, ovl. Ottoland 14 juni 1730 (overlijden aangifte Cornelis Dircks Corevaer f 3,-), begr. (begraven in de kerk), Ondertrouwd Goudriaan 5 januari 1709, trouwt Goudriaan 27 januari 1709 Heiltje Gerritse Vonk , geboren Goudriaan 8 februari 1688, begr. Groot Ammers (begraven in de kerk met het beste kleed) 15 april 1746, dochter van Gerrit Cornelisz Vonck en Metjen Theunis de Vecht]. Uit dit huwelijk:

1.

Arigje,

ged. Groot Ammers 10.7.1712

 

2.

Gerrit,

ged. Groot Ammers 4.8.1715

 

3.

Theunis,

geb. Groot Ammers 18.7.1722

volgt VIIh

4.

Metje,

ged. Groot Ammers 18.3.1725

volgt VIIi

 

Ondertrouwd Groot Ammers 9.1.1750, tr. Groot Ammers 1.2.1750 Cornelis Teunisse Hakkesteeg , ged. Giessen Nieuwkerk 22.3.1722, zn. van Teunis Cornelisse Hakkesteeg en Gerrighje Pieterse Groenewegh

5.

Jan,

ged. Groot Ammers 25.1.1728.

 

6.

Jan,

ged. Groot Ammers 7.4.1730

 

  

VIh.      JACOB PIETSZ. COREVAAR

Gedoopt Benschop 25 augustus 1715 (doopgetuige Margje Jacobse), zoon. van Pieter Corevaar en Hilligje Melsen Ruijgerweij,), Ondertrouwd 14 mei 1735, (bij huwelijk wonend Gouda) trouwt 5 juni 1735 Ariaentie Isaacx Kuijf, j.d. wonend Lopik, attestatie Lopik, Uit dit huwelijk:

1.

Petrus,

geb. Lopik, ged. Cabauw (doopgetuige Reijer Isaacx) 27.10.1743

2.

Aeltje,

geb. Lopik, ged. Cabauw (doopgetuige Anna Vogel) 7.10..1746

  

VIIa.     DIRK CORNELISZ. COREVAAR

Gedoopt Ottoland (getuige Weijntje Corevaar, tante) 12 maart 1719] zoon van Cornelis Corevaar en Sijgje (Fijgje) Jans Haertcoorn19, verhuist in 1757 naar Leerdam, overleden na 1789, Ondertrouwd 1e  Goudriaan 24 mei 1743, trouwt Ottoland 16 juni 1743 Anna Korevaar, gedoopt Ottoland 1 januari 1720, dochter van Arien Corevaar en Adriaantje Jans Slingerland. (zie ook VI.c2)

Dirck Corevaar trouwt 2e Cornelia Hanner Verwey. Uit het eerste huwelijk:

1.

Fijgje,

ged. Ottoland 16.2.1744 (getuige Gerrigje Cornelis Coorevaar).

2

Fijgje,

ged. Ottoland 11.7.1745 (getuige Gerrigje Cornelis Corevaar)

 

Overleden Zuid Polsbroek 19.9.1807, begr. Zuid Polsbroek 25.9.1807 (aangifte gaarder f 5.-), otr. Polsbroek 20.5.1768, trouwt Polsbroek 5.6.1768 Jan Schouten, ged. Polsbroek (doopgetuige Maria Jans Schouten) 17.9.1741, begr. Polsbroek 19.8.1788 (aangifte gaarder f 5.-), zn. van Willem Jansz Schouten en Lijntje Schalk Brakel

3.

Arij,

ged. Ottoland 8 jan 1747 (doopgetuige Heijltje Corevaar).

4.

Ariaantje,

ged. Ottoland 4.8.1748 (doopgetuige Heijltje Corevaar).

5.

Cornelis,

ged. Ottoland 7.6.1749

volgt VIIIa

6.

Arie,

ged. Ottoland 5.3.1751 (doopgetuige Niesje Cornelis Corevaar).

7.

Ariaantje,

geb. Ottoland 20.8.1753

 

 

Gedoopt Ottoland (doopgetuige Annegje Corevaar) 21.8.1753, otr. Polsbroek 19.10.1781, tr. Polsbroek 4.11.1781 Jan de Pater, geb. Bonrepas, ged. Polsbroek 16.10.1757, watermolenaar, ovl. Haastrecht 25.7.1822, zoon van Hendrick Jansz de Pater en Jannetje Breedveld(t).

8.

Teunis,

geb. Ottoland 24.6.1755, ged. Ottoland 29.6.1755

 

  

VIIb.     NIJS JANSZ. COREVAAR

Ged. Molenaarsgraaf 11 juni 1713, zoon. van Jan Nijsse Corevaar en Jannigje Cornelisse, overleden . Molenaarsgraaf 18 juni 1748 (gemeld), Ondertrouwd Molenaarsgraaf 18 december 1733, trouwt Molenaarsgraaf (beide van Molenaarsgraaf) 10 januari 1734 Clara Ariens Verhoek, gedoopt Molenaarsgraaf 28 oktober 1703, overleden Molenaarsgraaf 23 april 1772, (Jan Nijssen Korevaar betaalt 6 gulden voor het begraven van zijn moeder Clara Ariens Hoek), dochter van Arie Ewitte Verhoek en Neeltje Ariens Brandwijk . Uit dit huwelijk:

1.

Jan,

ged. Ottoland 23.5.1734 (doopgetuige Geertrui Jansz Corevaar).

2.

Neeltje,

ged. Ottoland 13.11.1735 (doopgetuige Aagje Teunis Brandwijk),

 

Overleden Ottoland 6.10.1809, otr.Molenaarsgraaf 26.9.1760 Jan Bastiaans Bakker, ovl. Ottoland 4.7.1791, zoon van Bastiaan Bakker en Annigje Groen

3.

Jan,

geb. Laagblokland, ged. Ottoland 28.4.1737

volgt VIIIb

4.

Arij,

ged. Ottoland 11.5.1738

volgt VIIIc

           

VIIc.     ARIEN JANSZ. KOREVAAR

Gedoopt Ottoland 25 augustus 1720 (getuige Geertrui Huijgen), zoon van Jan Nijsse Corevaar en Jannigje Cornelisse, bouwman Molenaarsgraaf, schepen/ heemraad 1765, 1787 en 1790, pres. heemraad 1782, 1783, 1787 en 1792- 1799, waarsman 1743, 1753 en 1761, armmeeester 1757, gaarmeester 1759, ouderling 1787, 1793 en 1799, overleden Molenaarsgraaf 25 februari 1807. Ondertrouwd Molenaarsgraaf 17 oktober 1749, trouwt Wijngaarden 19 november 1749 Mensje Gerrits Visser, gedoopt Wijngaarden 7 november 1728, overleden Molenaarsgraaf 6 september 1802, begraven Molenaarsgraaf 9 september 1802 (Molenaarsgraaf 6.9.1802 Cornelis Korevaar betaalt 15 gulden voor het begraven van Mensje Visser), dochter van Gerrit Cornelisz Visser en Pietertje Willemsdr Frankrijker.

Arie is vanaf 1768 schepen van Molenaarsgraaf en hij ondertekent als secretaris A. Koorevaar in Molenaarsgraaf het gaarders trouw boek van 10.11.1780 tot 13.12.1790 en het gaarders begraaf boek van 6.10.1780 tot 24.5.1791. Hij kreeg pas omstreeks 1760 een boerderij in eigendom. Na zijn dood waren op de boedelscheiding 6 zoons en 3 schoonzoons aanwezig. Van zijn zoons woonden er 2 in Molenaarsgraaf, 2 in Wijngaarden, 1 in Giessendam en 1 in Sliedrecht. Tot de te verdelen eigendommen behoorde een grote hofstede met veel land en 3 woonhuizen. Arien voerde als president- schepen van Molenaarsgraaf een wapen met een leeuw en als helmteken een uitkomende leeuw. Een lakafdruk van dit wapen is in het rijksarchief in den Haag, portefeuille Holland 3890, "Oefening in den wapenhandel 1871 ", zie verder het voorwoord bij het wapen). Uit dit huwelijk:

1.

Jannigje,

ged. Molenaarsgraaf 8.2.1750

 

 

begr. Molenaarsgraaf 25.8.1784 (Molenaarsgraaf 25.8.1784 Dirk Brouwer betaald 3 gulden voor het begraven van zijn vrouw Jannigje Ariens Korevaar, getekend: A. Koorevaar), tr. Molenaarsgraaf 7 apr 1780 (Molenaarsgraaf 7.4.1780 Dirk Tijsse Brouwer, j.m. van Molenaarsgraaf en Jannigje Ariens Koorevaar betalen 15 gulden om te huwen) Dirk Brouwer, geb. Molenaarsgraaf 27.9.1750, zn. van Thijs Jansz (Matthijs) Brouwer en Ariaantje Dirksz van den Donk .

2.

Pietertje,

ged. Ottoland 6.6.1751 (doopgetuige Martijntje Gerrits Visser)

 

ovl. Giessendam 12.3.1828, otr. Molenaarsgraaf 5.4.1776 (Molenaarsgraaf 5.4.1776 Pietertje Ariens Koorevaar geb. Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Sijmen Pieters Hand, j.m. van Hardingsveld) Sijmen Hansum , ged. Hardinxveld 12 .10.1749, (Sijmen Pieters Hansum en Pietertje Ariensdr. Corevaar 16.8.1781), ovl. Giessendam 21.4.1835 (85 jr), zn. van Pieter Hansum en Cornelia de Jong

3.

Geertrui,

ged. Molenaarsgraaf 22.101752, ovl. 16.1.1753

 

4.

Gerrit,

geb. Molenaarsgraaf 17.11.1753

volgt VIIId

5.

Jan,

ged. Molenaarsgraaf 11.5.1755

volgt VIIIe

6.

Geertrui,

ged. Molenaarsgraaf 26.9.1756

 

 

ovl. Giessendam 8.2.1834, otr. Molenaarsgraaf 20 .3.1788, tr. Molenaarsgraaf 6.4.1788 (Molenaarsgraaf, 20.3.1788 Geertruij Koorevaar, j.d. geb. Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Adriaan de Jong, j.m. geb. Giessen Buitendams) Adriaan de Jong , ged. Hardinxveld 29.3.1761, bouwman, ovl. Giessendam 12.12.1841 (80 jr), zn. van Willem Cornelsz de Jong  en Lijsbeth Alblas

7.

Mary,

ged. Molenaarsgraaf 26.9.1756

 

 

ovl. Molenaarsgraaf circa 11.6.1771, begr. (Molenaarsgraaf 11.6.1771 A. Koorevaar betaalt 6 gulden voor het begraven van zijn dochter Marya Ariens Korevaar).

8.

Cornelis,

ged. Molenaarsgraaf 28.1.1759

volgt VIIIf

9.

Pieter,

ged. Molenaarsgraaf 3.10.1762

 

 

ovl. Molenaarsgraaf circa 22.6.1771, begr. (Molennarsgraaf 22.6.1771 A. Koorevaar betaalt 6 gulden voor het begraven van zijn zoon Pieter Ariens Korevaar).

10.

Nijs,

ged. Molenaarsgraaf 3.6.1764

 

 

ovl. Molenaarsgraaf circa 1.7.1764, begr. Molenaarsgraaf 7.7.1764 (Molenaarsgraaf 1.7.1764 A. Koorevaar betaalt 3 gulden voor het begraven van zijn kind Nijs).

11.

Teunis,

ged. Molenaarsgraaf 23.6.1765

 

 

ovl. Molenaarsgraaf circa 15.3.1766, begr. (Molenaarsgraaf 15.3.1766 A. Koorevaar betaalt 3 gulden voor het begraven van zijn zoon Teunis Arien Korevaar).

12.

Teunis,

geb. Molenaarsgraaf 27.6.1766

volgt VIIIg

13.

Nijs,

ged. Molenaarsgraaf 16.4.1768

volgt VIIIh

14.

Jannigje Ariensdr,

ged. Molenaarsgraaf 21 mei 1769

 

 

j.d. geb. Molenaarsgraaf betaald 15 gulden voor het huwen met Aart van Mourik, j.m. geb. Leerbroek), otr Molenaarsgraaf 13 mrt 1801, tr. Aart Willemsz van Mourik, geb. Leerbroek circa 1757, polderschout, ovl. Leerbroek 15 nov 1824, zn. van Willem Dirkse van Mourik en Marrigje Pieterse de Jong.

15.

Pieter,

ged. Molenaarsgraaf 26.1.1772

volgt VIIIi

  

VIId.     NIJS ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Ottoland 24 juli 1718, zoon van Arien Corevaar en Adriaantje Jans Slingerland, overleden Ottoland 8 april 1795. Trouwt Giessen Oudekerk 27 april 1665 Pietertje Bastiaensdr Verwolff. Uit dit huwelijk:

 

Ariaantje,

geb. Ottoland 26.3.1767,

 

 

gedoopt. Ottoland 29.3.1767, ovl. Ottoland 22.2.1844, tr. circa 1790 Jan Groen, ged. Ottoland (doopgetuige Clara Verhoek) 12.11.1752, ovl. Ottoland 18 .3.1839, zn. van Jan Jansz. Groen en Merrigje Corevaar (zie VIb5).

  

VIIe.     JAN ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Ottoland 12 juli 1722, zoon van Arien Corevaar en Adriaantje Jans Slingerland. Ondertrouwd Ottoland 18 januari 1765, trouwt Ottoland 10 februari 1765 Lijntje Gelofsdr. Hartkorn, geboren. Ottoland 30 januari 1735, dochter van Gelof Arendz. Hertkoorn en Maria Bastiaansdr. Rijsveld. Uit dit huwelijk:

1.

Ariaantje,

geb. Ottoland 26.2.1767

 

 

ged. Ottoland 1.3.1767, tr. Polsbroek 30.11.1787 Jan Alblas , (bij huwelijk jm van Tienhoven, wonende Noord Polsbroek).

2.

Maria,

geb. Ottoland 17.2.1769

 

 

ged. Ottoland 19 feb 1769, tr.(1) Polsbroek 2.12.1791 Hermanus van Dommelen , ged. Ameide 21.10.1764, ovl. 30.5.1805 (gemeld), begr. Brandwijk 4.6.1805,  zn. van Adriaan van Dommelen  en Emmetje /Emmigje van Oosterbeek , otr.(2) Brandwijk 4.4.1806, tr. Brandwijk 27.4.1806 Cornelis Jansse Vlot, geb. Bleskensgraaf. (27.10.1806 Maria Koorevaar, weduwe van Hermanus van Dommelen

  

VIIf.      AART ARIJSE COREVAAR

Gedoopt Nieuwpoort 6 januari 1715, zoon van Areaen Ariensse Corevaar en Magteltje Hendrikse Woudenberg. Ondertrouwd Groot Ammers 15 mei 1739, trouwt Groot Ammers 7 juni 1739 Annigje Teunisse Spek (ook Speksnijder), gedoopt Langerak 8 mei 1707, dochter van Theunis Aartse Speksnijder en Cornelia Gijsberts Cortland. Uit dit huwelijk:

1.

Maggeltje,

ged. Noordeloos 1.5.1740

 

2.

Theunis,

ged. Lopik 3.9.1741

volgt VIIIj

3.

Arien,

ged. Lopik 17.3.1743

volgt VIIIk 

4.

Kornelia,

geb. Lopik 26.12.1745

 

5.

Susanna,

ged. Lopik 24.11.1748

 

 

overleden Rockanje 8 .3.1820, ondertrouwd  Rockanje 28.3.1776, trouwt Rockanje 21.4.1776 Cornelis Leendertsz Rietdijk, ged. Rockanje 26.9.1751, overleden Rockanje 27.5.1810, zn. van Leendert Doense Rietdijk  en Maartje Leenders Dekker.

 

Zie verder: Nageslacht Arien Aarts Korevaar in Voorne en Putten

 

 VIIg.     JACOB ARIENSZ  KORENVAAR

Gedoopt Nieuwpoort 2 februari 1719 (Nieuwpoort: den 2. febr. 1719 is ten doop gepresenteerd het kind van Arij Nijsse en zijn huisvrouw Magteltje Hendriks Woudenberg, dat is genaamd Jacob, doopgetuige Lysbeth Hendriksdr.) (ook Corevaar, Korevaar en Koorevaar, heette in Gaarden Jacob Arijensz), zoon van Areaen Ariensse Corevaar en Magteltje Hendrikse Woudenberg, overleden  Bergambacht 24 januari 1792 (aangifte door zoon Pieter Corevaar). Ondertrouwd 23 jun 1741, trouwt Bergambacht 16 juli 1741 Marrigje Pieters  (van der Leede), gedoopt Haastrecht 28 januari 1722, overleden Bergambacht 6 november 1787 (Bergambacht 1741 6.11.1787 Jacob Corevaar geeft het lijk van zijn vrouw Marrigje van der Leede aan), dochter van Pieter van der Leden  en Anna Leenderse Sloot. (Bg 4 pag 52; gaardersboek Bg 2 p 35 v; Trouwboek Bergambacht 4 1741 " Jacob Ariense Corevaar j.m. geboren in de Nieuwpoort en wonende alhier en Marrigje Pieterse van der Leeden j.d. geb. en wonende alhier zijn, nadat zij aan 's lands recht op het middel van vertrouwen voldaan hadden, in wettige ondertrouw aangetekend op den 23 juni, en na drie openbare proclamatien ondervonden en gehad te hebben en tot Nieuwpoort en alhier zijn dezelve den 16 july in den H. Staat bevestigd". Uit dit huwelijk:

1.

Magteltje,

ged. Streefkerk 23.3.1743

 

2.

Pieter,

ged. Streefkerk 15.2.1744

 

3.

Maggeltje,

ged. Streefkerk 15.5.1745

 

 

ovl. Ouderkerk a/d IJssel 12.3.1804, tr. Bergambacht 26.4.1772 Jacob de Jager, geb. Lekkerkerk 11.6.1747, ovl. Lekkerkerk 26.5.1817, zn. van Pieter Jillisse de Jager en Adriana Huijgen van der Graaf

4.

Arriaantje,

ged. Streefkerk 30.7.1747

 

 

ovl. Bergambacht 20.8.1827, tr. Bergambacht 31.8.1766 Jan de Bruin, geb. Amerstol 10.11.1744, arbeider, zalmkoopman, ovl. Bergambacht 29.11.1826, zn. van Dirk Jansz de Bruyn en Marigje Pieterse Swijnenburg

5.

Neeltje,

ged. Streefkerk 22.3.1749

 

 

ovl. Lekkerkerk 3.6.1791, otr. Bergambacht 1912.1776 Cornelis de Uijl, geb. circa 1748, ovl. Alblasserdam 9.9.1820.

6.

Pieter,

ged. Streefkerk 5.3.1750

volgt VIIIl

7.

Arien,

ged. Streefkerk 10.12.1751

 

8.

Ary,

ged. Streefkerk 10.12.1752

 

9.

Teunis,

ged. Streefkerk 3.10.1753

 

10.

Jan,

ged. Streefkerk 24.5.1755

volgt VIIIm

11.

Willem,

ged. Streefkerk 18.7.1756 (getuige Ariaantje Slingerland)

12.

Willem,

ged. Bergambacht 15.1.1758

 

13.

Maria,

geb. Bergambacht 8.8.1759

 

 

ged. Bergambacht 12.8.1759, ovl. Bergambacht 6.3.1847, tr. Bergambacht 4.6.1790 Joost Dirkse Casteleijn, geb. Bergambacht 16.10.1757, ovl. Bergambacht 23.11.1838, zn. van Dirk Paulussen Casteleijn en Lijsbeth Nanning Boer.

14.

IJgje,

ged. Bergambacht 8.11.1761, ovl. Bergambacht 17.11.1761

15.

Aart,

ged. Bergambacht 23.1.1763, ovl. Bergambacht 1.3.1763

  

VIIh.     GERRIT JANSZ. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 4 augustus 1715, zoon. van Jan Aartse Korevaar en Heiltje Gerritse Vonk,  bouwman Groot Ammers, begr. Groot Ammers (In de kerk) 18 juli 1764. Trouwt Groot Ammers 9 september 1753 Lijntje Jansdr. de Jong , gedoopt Meerkerk 16 maart 1730 (getuige Lijsje Aartse de Jong), begr. Groot Ammers (in de kerk) 29 juli 1796, dochter van Jan Aartse de Jong en Ariaantje Versluis. Uit dit huwelijk:

1.

Aart,

ged. Groot Ammers 7.7.1754

 

2.

Jan,

ged. Ammers Graveland 22.6.1753

VIIIn

3.

Arij

ged. Groot Ammers 1.4.1758

 

4.

Heijltje

ged. Groot Ammers 4.5.1760

 

 

overleden  Goudriaan 18.9.1818,  trouwt Groot Ammers 18.4.1794 Jacob Peeters Vonck , ged. Goudriaan 1.5.1763 (getuige Jacob Pieters Boom, geheven door Lijsbeth de Kovel), ovl. Goudriaan 23.2.1830, zn. van Peter Ingensze Vonck en Maria Jacobse Boom

5.

Ariaantje

ged. Groot Ammers 22.8.1762

 

6.

Gerrit

ged. Groot Ammers 2.12.1764

 

  

VIIi.            THEUINIS JANSZ. COREVAAR

Geboren Groot Ammers 18 juil 1722, gedoopt  Groot Ammers 19 juli 1722, zoon van Jan Aartse Korevaar en Heiltje Gerritse Vonk, armmeester, Teunis komt met attestatie van Langerak naar Goudriaan op 5.9.1749)

Diaken 1754 en 1757, ouderling 1775, 1776, 1781 en 1782, schepen/ heemraad 1775, 1776, 1781, 1782, 25.4.1784 en 2.2.1785, Heilige Geestmeester 1780 in Goudriaan, overleden na 8 november 1781. Trouwt 1e Groot Ammers 11 mei 1749 Lijsje Jacobse Verheuvel, gedoopt Langerak 21 oktober 1725, ovl. Goudriaan 11 november 1768(overl. aangifte Teunis Korevaar, man f6,-), dochter van Jacob Jansz Verheuvel en Sara Jans.

Theunis Corevaar, ondertrouwd 2e Goudriaan 15 december 1769, trouwt 2e Goudriaan 31 december 1769 Mettie Vonck,  gedoopt Goudriaan 21 augustus 1735 (getuige Fijgje Gerrits Vonk), doet belijdenis Goudriaan 22.6.1753, dochter van Theunis Gerrits Vonck en Niesje Jans Paardekooper. Teunis en Metje vertrekken met attestatie van Goudriaan naar Polsbroek

Uit het eerste huwelijk:

1.

Heiltje,

geb. Goudriaan, ged. Giessen Oudekerk 20.1.1754

 

 

(D Klapper 1736- 1755 GO 1.134), ovl. Goudriaan 7.11.1813, tr. Goudriaan 4 .5.1777 Adriaan Gerrits Vonk  ged. Goudriaan 1.11.1738, ovl. Goudriaan 5.9.1811,  zoon. van Gerrit Ingense Vonk en Pietertje Knelisz de Leeuw

2.

Sara,

ged. Goudriaan 28.3.1756

 

 

(doet belijdenis Goudriaan 4.4.1782), ovl. Goudriaan 8.4.1784

3.

Japikje,

ged. Goudriaan 28 .3.1761

 

 

ovl. Streefkerk 5.12.1814, trouwt Streefkerk 10.3.1811 Mathijs Hakkesteegh, geb. Giessen  Oudekerk, ged. Peursum 20.8.1758, ovl. Streefkerk 29.8.1814, zoon. van Cornelis Teunisse Hakkesteeg en Metje Corevaar (zie VIh).

4.

Janigje,

geb. Goudriaan 5.3.1764, ged. Goudriaan 11 mrt 1764

 

 

overleden Goudriaan 21 mrt 1764

 

 

Uit het tweede huwelijk:

 

 

5.

Niesje,

geb. Goudriaan 9.12.1770, ged. Goudriaan 23.12.1770

 

 

met attestatie van Polsbroek naar Goudriaan 1.7.1800, ovl. Goudriaan 30.7.1819, tr. Polsbroek 3.8.1792 Fop de Pater , geb. Schoonhoven 2.2. 1760, ged. Schoonhoven 10.2.1760, bouwman Goudriaan (diaken 1801 en 1802, ouderling 1822 en 1823), ovl. Goudriaan 17.7.1845, zn. van Hendrick Jansz de Pater en Jannetje Breedveld(t)

6.

Jannigje,

geb. Goudriaan 5.2.1772, ovl. Goudriaan 13.3.1772

 

7.

Jan,

geb. Goudriaan 15.12.1773, ovl. Goudriaan 24.1.1774.

 

8.

Janna,

geb. Giessen Oudekerk 2.4.1775

 

 

ged. Giessen Oudekerk 9.4.1775, trouwt Polsbroek 31.5.1805 Claas Schenkel , geb. Zuid Polsbroek 12.8.1773, zoon van Aart Schenkel  en Marrigje Verbree. 

 

VIIIa.            CORNELIS DIRKSZ. COREVAAR

Gedoopt Ottoland (doopgetuige Niesje Cornelis Corevaar) 7 juni 1749, zoon van Dirk Cornelisz Corevaar en Anna Korevaar, overleden Vlist 28 juni 1824, Ondertrouwd 1e  Polsbroek 11 maart 1784, trouwt Polsbroek 4 april 1784 Magtelina de Groet, geboren Bonrepas, gedoopt Polsbroek 6 september 1750. Trouwt 2e  Polsbroek 15 november 1788 Elizabeth (Lijsje) Hardenbol, (jd van Tienhoven, bij huwelijk wonende Bonrepas), overleden Vlist 22 juli 1843, dochter van Cornelis Hardenbol en Lijsbeth Rietveld. Uit eerste huwelijk geen kinderen gevonden.

  

VIIIb. JAN NIJSSE COREVAAR

Geboren Laagblokland, gedoopt Ottoland (doopgetuige Geertrui Jans Corevaar) 28 april 1737, zoon van Nijs Jans Corevaar en Clara Ariens Verhoek, overleden Molenaarsgraaf 9 december 1825. Trouwt 1e Ottoland 10 februari 1765 Lijntje Hartkorn. Ondertrouwd Brandwijk 7 april 1775 (Molenaarsgraaf 6.4.1775 Jan Nijsse Korevaar, geb. Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen van Jannigje Cornelis van Ardenne, geb. Gijbeland), trouwt Brandwijk 23 april 1775 Jannigje Cornelis van Ardenne, geboren. circa 1736, overleden Molenaarsgraaf 18 juni 1814, dochter van Cornelis van Ardenne en Aagje B. de Jong (woont nr 7 Molenaarsgraaf). Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.

Ariaantje,

geb/ged. Ottoland 26.2/1.3.1767

 

2.

Maria,

geb/ged. Ottoland 17/19.2.1769

 

 

trouwt Brandwijk 27.4.1806 Cornelis Jansse Vlot van Bleskensgraaf

 

Uit het tweede huwelijk:

 

 

3.

Clara,

ged. Molenaarsgraaf 23.11.1777,

 

 

trouwt Gerrit de Ruiter, bouman

  

VIIIc ARIJ NIJSSE COREVAAR

Gedoopt Ottoland 11 mei 1738, zoon van Nijs Jans Corevaar en Clara Ariens Verhoek. Ondertrouwd  Polsbroek 3 december 1773, trouwt Polsbroek 19 december 1773 Beertje Jansse Ramp, weduwe van Frans Verweij, geb. en wonende Kamerik.

  

VIIId  GERRIT ARIEN KOREVAAR

Geboren Molenaarsgraaf 17 november 1753, gedoopt Molenaarsgraaf 18 november 1753, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser, bouwman, overleden  Giessendam 29 januari 1819, Ondertrouwd  1e Molenaarsgraaf 22 september 1780 (Molenaarsgraaf 22.9.1780 Geerit Ariens Korevaar, j.m. van Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Aarjaantje Willemse de Jong, weduwe van Bastiaan Stolk, geb. Giessen buitendams), trouwt Molenaarsgraaf 14 januari 1781 Adriaantje de Jong , gedoopt Hardinxveld 21 december 1753, (Gerrit Koorevaar en Ariaantje de Jong 20.9.1792, 17.3.1803), overleden Giessendam 21 maart 1802, dochter van Willem Cornelisz de Jong en Lijsbeth Alblas, trouwt 2e  Sliedrecht 14 april 1804 Neeltje Karsbergen, gedoopt. Ottoland 28 april 1743, overleden Giessendam 25 augustus 1811, dochter van Aart Kersbergen en Trijntje Muis, trouwt 3e Giessendam 24 december 1812 Jannigje Brandwijk , gedoopt. Meerkerk 23 november 1766, dochter van Jan Brandwijk en Maaike van Genderen . Uit eerste huwelijk:

1.

Maria,

ged. Giessendam 17.3.1782

 

2.

Willem,

ged. Giessendam 13.2.1785

 

 

tr. Barbera van der Leden, geb. ca 1779, overl. Sliedrecht 2.10.1861

3.

Arie,

ged. Giessendam 25.11.1787,

 

 

overleden Giessendam 27.7.1871, trouwt Noordeloos 17.3.1811 Cornelia Bons, ged. Noordeloos 2.9.1789, overl. Giessendam 10.8.1872

4.

Teunis,

ged. Giessendam 12.9.1790

 

 

tr. Giessendam 16.2.1816 Cornelia Eikelenboom

5.

Meins,

ged. Giessendam ca 1792

 

6.

Meins,

geb/ged. Giessendam 6/11.2.1795

 

7.

Cornelia,

geb/ged. Giessendam 3/11.12.1796

 

8.

Lijzebeth,

geb/ged. Giessendam 24.5/3.6.1798

 

  

VIIIe  JAN ARIEN KOREVAAR

Gedoopt Molenaarsgraaf 11 mei 1755, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser,  overleden 26 december 1824. Ondertrouwd  Wijngaarden 1 december 1780, trouwt Wijngaarden 24 december 1780 (of 27.12.1780 of 27.12.1779) Grietje Boer, gedoopt Bleskensgraaf 1 mei 1745, (weduwe van Cornelis Pieterse Stuij, ged. Wijngaarden, met wie ze ondertr./tr. Wijngaarden 4/26.1.1772) overleden Bleskensgraaf 26 september 1814, dochter van Arie Janse Boer en Maria Cornelis Nieuwpoort. Uit dit huwelijk:

1.

Marya,

ged. Wijngaarden 29.2.1784

 

2.

Arie,

ged. Wijngaarden 7.11.1785

 

 

overleden Brandwijk 2.6.1835, trouwt Molenaarsgraaf 29.4.1810 Heiltje van der Giessen, geboren Molenaarsgraaf 26.11.1786, overleden Brandwijk 3.11.1870

  

VIIIf  CORNELIS ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Molenaarsgraaf 28 januari 1759, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser overleden Molenaarsgraaf 7 mei 1824. Ondertrouwd Molenaarsgraaf 3 december 1802 (Molenaarsgraaf, 3.12.1802 Cornelis Arienze Koorevaar, j.m. geb. Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Maria Bons, j.d. geb. Overslingeland) Maria Bons , gedoopt Noordeloos 13 juli 1767 (doopgetuige Maria van de Giessen, des moeders moeder), zij trouwt 2e Molenaarsgraaf 4 juni 1828 Cornelis de Jong, metselaar, weduwnaar van Deeltje Bons), ovl. Molenaarsgraaf 26 februari 1852 (85 jr), dochter van Anthony Bons en Ariaantje Brandwijk.

  

VIIIg TEUNIS ARIENS KOREVAAR

Geboren Molenaarsgraaf 27 juni 1766, gedoopt Molenaarsgraaf 29 juni 1766, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser, overleden Molenaarsgraaf 11 januari 1844. Trouwt Bergambacht 5 februari 1790 (Molenaarsgraaf, 5.2.1790 Teunis Ariens Koorevaar, j.m. geb. Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Zeeligje Willems Schoonderwoert, weduwe van Pieter Schouten, geb. Lekkerkerk, getekend A. Koorevaar) Seeligje Willemse (ook Celigje) Schoonrewoerd , gedoopt Lekkerkerk 31 augustus 1760, overleden Molenaarsgraaf 27 april 1830, dochter van Willem Schoonrewoerd en Jaapje de Vries. Uit dit huwelijk:

1.

Jaapje,

geb. Berg Ambacht 22.8.1790

 

 

tr. Molenaarsgraaf 22.4.1815 Dirk van Gils, geb. 6.2.1791

2.

Jannigje,

geb. Berg Ambacht 28.8.1791

 

 

tr. Leendert de Jong, geb. Giessen Oudekerk 28.3.1786

3.

Arie,

geb. Bergambacht 24.2.1793

 

4.

Arie,

geb. Bergambacht 2.8.1794

 

 

Overleden  Giessendam 27.10.1868, trouwt Giessendam 13.10.1817 Jannigje Brandwijk, geb. Giessen Ouderkerk 30.7.1794, overl. Giessendam 10.1.1840

5.

Marya,

geb. Molenaarsgraaf 29.1.1797

 

6

Willem,

geb. Molenaarsgraaf 8.6.1799

 

 

Trouwt Brandwijk 16.3.1828 Christina Adriana Krüser, tr. 2e Neeltje van der Laan, geb. Bleskensgraaf 24.8.1794, overl. 31.10.1860

7.

Marya,

geb. Molenaarsgraaf 8.7.1800

 

 

tr. Molenaarsgraaf 5.2.1831 Arie Demper

  

VIIIh  NIJS ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Molenaarsgraaf 16 april 1768, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser (wethouder van Molenaarsgraaf van 1.8.1843 tot 13.12.1845), overleden Molenaarsgraaf 24 december 1845. Trouwt 1e Giessen Nieuwkerk 8 februari 1798 (Molenaarsgraaf, 8.2.1798 Nijs Ariens Koorevaar, geb. Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Aantje Bastiaanse van Veen, geb. Weverwijk onder Leerbroek) Aantje van Veen, geboren (Weverwijk onder Leerbroek), gedoopt Leerbroek 10 oktober 1766, overleden Leerbroek 15 december 1803, begraven Leerbroek 20 december 1803, dochter van Bastiaan Rijkszoon van Veen en Claartje Willemsdr van Buuren , trouwt 2e Cornelia Boer, geboren Hofwegen circa 1760, overleden Molenaarsgraaf 5 februari 1825, dochter van Klaas Boer en Hilligje Aaldijk. Uit dit huwelijk:

1.

Bastiaan,

geb. Leerbroek 1799,

 

 

Trouwt Molenaarsgraaf 11.4.1829 Gerrigje den Butter

2.

Klara,

geb. Leerbroek 8.2.1802

 

 

overl. Molenaarsgraaf 26.12.1856, tr. Molenaarsgraaf 28.1.1826 Arie Aantjes, geb. Ottoland 14.7.1799

3.

Mijnsje,

geb. Leerbroek ca 1804

 

 

tr. Molenaarsgraaf 31.5.1828 Gelof Stuij, geb. Molenaarsgraaf 16.12.1804, veehouder

  

VIIIi  PIETER ARIENS KOOREVAAR

Gedoopt Molenaarsgraaf 26 januari 1772, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser overleden Sliedrecht 2 augustus 1810. Ondertrouwd Molenaarsgraaf 17 januari 1800 (Molenaarsgraaf, 9.1.1800 Pieter A. Koorevaar betaalt 15 gulden voor het huwen met Barbera van der Leeden, j.d. geb. onder het recht van der Leeden bij Leerdam), trouwt Molenaarsgraaf 2 februari 1800 Barbera van der Leden , geboren Leerdam (geb. in 't Regt van der Leeden) 25 nov ember 1779, gedoopt Leerdam 28 november 1779, overleden Sliedrecht 2 oktober 1861, dochter van Cornelis Klaase van der Leden en Aantje Willems Boon. Uit dit huwelijk:

1.

 Arie,

 geb. sliedrecht 27.12.1800

 

 

Overleden 2.6.1890, trouwt Pieternella Kooyman, geb. 31.12.1810, overl. 27.12.1889

  

VIIIj  TEUNIS AARTSE KOREVAAR

Geboren Lopik 3 september 1741, zie verder “Voorne en Putten”

 

VIIIk  ARIEN AARTSE KOREVAAR

Geboren Lopik 17 maart 1743, zie verder “Voorne en Putten”

  

VIIIl  PIETER JACOBSE KORENVAAR

Gedoopt Streefkerk 5 maart 1750, zoon van Jacob Ariensz. Korenvaar en Marrigje Pieters van de Rheede, overleden Ottoland 30 november 1839. Trouwt 1e Bergambacht 25 januari 1792 (Bergambacht Rechterlijk Archief: Op 25 januari 1792 geven te kennen mutueel te willen testeren Pieter Jacobse Corevaar ende Lena Leendertsse Hordam echtelieden. Stellen na overlijden van hun beiden tot erfgenamen Marrigje Cornelisse den Uijl voor de ene helft en Ary Huijbertse Koolwijk en Gerrit Florisse Beukenkamp voor de wederhelft. Stellen tot voogden beneffens de langst levende over toesicht behoevende erfgenamen, Bastiaan Willemse de Groot ende Jan Cornelisse van der Heede, beide wonende in Tussenlane) Lena Leendertsse Hordam, trouwt 2e Ottoland 30 januari 1803 Jacomijntje Verhoef, geboren Goudriaan circa 26 december 1760, overleden Ottoland 2 maart 1844, dochter van Willem Verhoef  en Niesje de Vroom.

 

 

VIIIm  JAN JACOBSE KOREVAAR

Gedoopt Streefkerk (doopgetuige Ariaentje Slingelandt) 24 mei 1755, zoon van Jacob Ariensz. Korenvaar en Marrigje Pieters van de Rheed, overleden Nieuwpoort (Bergambacht 16, register van overlijden 1806- 1811: begraven 4 mei 1808 Jan Korevaar, 52 jr, woonplaats Willige langerak, gehuwd 6 kinderen nalatende). Ondertrouwd  Lekkerkerk 22 juli 1785, trouwt Lekkerkerk (of Nieuwpoort ?) 14 augustus 1785  als j.m geboren onder Streefkerk en wonend onder Bergambacht  Maria Adriaanse Dekker,  j.d. geboren onder Lekkerkerk en dienstbaar onder Bergambacht, gedoopt Lekkerkerk 7 september 1766, (Maria hertrouwd met Hendrik de Bruyn, bouwman te Ammerstol), dochter van Adriaan Cornelisz Dekker en Ariaantje Willemse de Vries.

  

VIIIn.    JAN GERRITSZ. COREVAAR

Gedoopt Ammers Graveland 22 juni 1753, (doopgetuige Metje Jans Koorevaar en Hendrik Cornelisse Hakkersteeg), zoon van Gerrit Korevaar en Lijntje Jansdr. De Jong, bouwman Hofwegen, diaken Brandwijk 1803, bedankt in 1825 voor benoeming tot gemeenteraadslid van Hofwegen, overleden Hofwegen 12 december 1837. Ondertrouwd 1e Goudriaan 17 februari 1792, trouwt 1e Goudriaan 19 februari 1792 Hendrikje de Ruijter, geboren Goudriaan 22 september 1765, gedoopt Goudriaan 29 september 1765, overleden Bleskensgraaf 4 juni 1792, dochter van Arie Gijsberts de Ruijter en Ariaantje Tijsse Ter Louw, trouwt 2e  26 december 1794 Geertje Nomen, geboren Hofwegen, gedoopt Bleskensgraaf (getuige Maggeltje Nome) 11 september 1774, overleden Hofwegen 31 januari 1855, dochter van Arij Nome en Zijgje Willems Verwoert. Kind uit het eerste huwelijk:

1.

Hendrika,

geb. Hofwegen 27.5.1792,

 

 

tr. Jan van Bergeijk, geb. Brandwijk 6.2.1792

 

 

Uit het tweede huwelijk:

 

 

2.

Geertje,

tr. Adam Boelhard

 

3.

Gerrit,

geb. Bleskensgraaf 29.7.1795 (veehouder)

 

4.

Leentje,

geb. Bleskensgraaf 15.8.1799

 

 

tr. Cornelis van Holten, geb. Bleskensgraaf 15.11.1802

5.

Cornelis,

geb. Brandwijk 10.7.1801

 

 

Veehouder, overl. 5.4.1887, tr. 31.12.1850 Eigje Labee, geb. Langerak 15.10.1826

6.

Simon,

geb. Brandwijk 4.12.1804

 

 

Schipper, tr.1e  Adriana de Koning, geb. Wijngaarden 20.12.1806, tr. 2e Bleskensgraaf november 1850 Grietje van den Berg, geb. Bleskensgraaf 10.2.1821

7.

Arie,

geb. Brandwijk ca 1811, overl 6.6.1814

 

8.

Maria,

geb. Bleskensgraaf 24.4.1813

 

9.

Arigje,

geb. Bleskensgraaf 26.6.1819,