Genealogie van het geslacht van der Veld

Afstammelingen van Leendert Laurensz. Van lolmo

 

 I.  LEENDERT LAURENSZ VAN LOLMO

Geboren vermoedelijk ca 1635. stuurman, opperstuurman, schipper  VOC. Overleden op terugreis vanuit de Oost op het schip Maes in juli 1689. In leven onderstuurman op de “Hendrik Maurits” en schipper op de spiegelretourschepen “Huis te Knonenburg” en “Maas” Trouwt Kralingen 24 augustus 1664, als jongeman van Lolmo, wonende aan de Delfsevaart en Kralingen 7 september 1664 als Leendert Laurentsz. met Tanneke Boudewijns (van den Burgh), wonende aan  de Delfsevaart, gedoopt Rotterdam 26 februari 1640, doopgetuige Geret Machielse en Maertge Jacobs, overleden volgens testament Rotterdam augustus 1716, dochter van Boudewijn Jaspers en Annetje Jacobs. (Boudewijn Jaspers trouwt Rotterdam 18 juli 1638 als jongeman van Middelburg Annetje Jacobs, wed. van Adriaan Pietersz (van Crimpen). In verschillende notariële aktes wordt Tanneke Boudewijns vermeld met haar achternaam “van den Burgh”. Als men de gemaakte reizen van Leendert Laurensz bekijkt komt men tot de conclusie, dat deze echtlieden elkaar niet vaak hebben gezien. Dit komt ook tot uiting in de verschillende testamenten welke werd gemaakt voor aanvang van de verschillende reizen, b.v. een testament die beide lieten opmaken op 3 oktober 1676, waarbij Tanneke de algemene volmacht krijgt om te doen met het geld e.d. wat zij wilde. Dat geld kreeg zij via de z.g. maandbrieven. In dit testament wordt Leendert Laurensz genoemd  “Leendert Laurens van Lolmo”, opperstuurman van de Hendrik Maurits, en hij tekende als Leendert Laurensz. De achternaam “van der Veld” wordt voor het eerst genoemd bij het huwelijk van dochter Anna in 1688 “Anna van der Velt” In een notariële akte opgemaakt in 1716 wordt vermeld: “als comparanten juff. Anna van der Veld van Lolmo en de heer Laurentius van der Veld van Lolmo, de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijle Tanneke Boudewijns van den Burgh, in haar leven weduwe van Leendert Laurensz. Van Lolmo. Op 4 mei 1682 koopt Leendert Laurensz van Lolmo een huis en erve op het watertje achter de Franse kerk, Salomonsgracht 16, voor 900 gulden alsmede een rentebrief van 1700 gulden. Op 22 februari 1690 maakt Tanneke Boudewijns haar testament. Zij prelegateerd haar minderjarige zoon Laurens Leendersz. 4000 gulden alsmede twee gouden copanen als mede een gouden wapenring met nog meer, hetgeen neerkomt op hetgeen haar dochter Anna ten huwelijk heeft gehad. In het testament van 13 mei 1716 krijgen beide erfgenamen een gelijke portie, en Anna nog verder: een schuldbrief van 1900 gulden bij Johannes Burgaert voor vier penselen gelegen op ’t Franse watertje: rentebrieven van 1500 gulden ten behouden van Tanneke Boudewijns, van 300 gulden bij Dirk van Diemen, 2900 gulden ten behouden van Leendert Laurensz voor vier huizen aan de Noordzijde van de Hoogstraat 59 en een rentebrief van 2200 gulden verzekert op twee huizen behouden op Tanneke van den Burgh, 1e Roodsant 695-696. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Anna,

ged. Rotterdam 26.12.1665,  (zie parenteel Anna van der Veld)

 

Doopgetuige Boudewijn Jaspers en Anneke Jacobs (grootouders moederszijde), begraven Rotterdam 16 mei 1748, als wed en wonende Kaasmarkt, eijgen kelder ( gaardergeld 15,80 gulden, dit hield in dat zij een vermogen had tussen de 6000 en 12000 gulden), drie meerder jarige kinderen. Trouwt Rotterdam 21 juli 1688 (aangetekent Rotterdam 4 juli 1688) als j.d. van Rotterdam, wonende achter de Franse kerk met Jacob Harel, j.m. van Rotterdam, wonende te Leuvehaven, gedoopt Rotterdam 24 mei 1664, wijnhandelaar, brandewijn, brander, overleden Rotterdam tussen 1708 en 1716 (testament Anna 14.11.1716, als weduwe Harel), zoon van Isaac Jansse Harel en Pietertje Jan Geeris. (Isaac Jansse Harel, j.m. van Rotterdam, won ’t hang trouwt Rotterdam 12.8.1659 met Pietertje Jans Gheens van Delfshaven, wonende Nieuw Hooft). Jacob Harel was vanaf 24.4.1701 tot en met 16.1.1706 Hoofdlid der Golden van de brandewijn branders. Hij bezat een brouwerij (“de Posthoorn”) aan de Leuvehaven. Op 14.11.1716 maakt Anna van der Veld, weduwe Jan Harel, een testament met als erfgenaam haar kinderen: leendert, Pieternella, Anna den Debora in gelijke porties. Haar broer Laurentius van der Veld is voogd voor de minderjarige kinderen tot deze 25 jaar zijn geworden. Leendert Harel krijgt verder voor fijne gemaakte diensten: koperen disteleer ketels met haar slangen en kuipen en winkelgereedschappen. Uit het huwelijk:

 

1.

Helena,

ged. Rotterdam 4.10.1689, begraven Rotterdam 27.10.1689

 

2.

Leendert,

ged. Rotterdam 10.12.1690, begraven Rotterdam 27.5.1785

 

3.

Jan,

ged. Rotterdam 19.2.1693, jong overleden

 

4.

Jan,

ged. Rotterdam 10.2.1694, jong overleden

 

5.

Petronella,

ged. Rotterdam  19.2.1695, begr. Rotterdam 28.10.1765

 

6.

Anna,

ged. Rotterdam 10.5.1697, begr. Rotterdam 4.3.1775

 

7.

Jan,

ged. Rotterdam 20.3.1699, begr. Rotterdam 21.4.1699

 

8.

Jan,

ged. Rotterdam 31.3.1700, begr. Rotterdam 8.6.1702

 

9.

Jean,

ged. Rotterdam 9.6.1701, jong overleden

 

10

Debora,

ged. Rotterdam 2.9.1703, begr. Rotterdam 6.4.1723

 

11.

Isaac,

ged. Rotterdam 12.5.1705, begr. Rotterdam 12.7.1707

 

12.

Jacoba,

ged. Rotterdam 2.6.1706, jong overleden

 

13.

Catharina,

ged. Rotterdam 8.7.1707, begr. Rotterdam 21.7.1707

 

14.

Isaac,

ged. Rotterdam 9.9.1708, begr. Rotterdam 7.11.1708

2.

Lourens,

ged. Rotterdam 9.8.1676

volgt II

  

II.  LAURENTIUS VAN DER VELD

Gedoopt Rotterdam 9 augustus 1676, doopgetuige Jacob Lammertsz. en Aeltie Willems, zoon van Leendert Laurensz van Lolmo en Tanneke Boudewijns van der Burg, predikant te Piershil van 1707 tot 1729, schielijk overleden Piershil 1 mei 1729.

Onderdeel doopregister van Rotterdam 1676, waarin de doop van Lourens plaats vond op 9 augustus 1767.

Trouwt Overschie 8.12.1703 “d’H Lourens van der Velt, j.m. van Overschie met Anna du Crocq, (zie geslacht du Crocq)j.d. mede van Overschie, behorende onder de classis van drie gulden ieder” gedoopt Rotterdam 3 september 1679, dochter van Pieter de Crocq, schoolmeester, en Maria Renaut. Begraven Delft 29 maart 1748, wonende in ’t Mouw met eijgen graf. Doopgetuigen waren de Waalse Kerk, waar de doop plaatsvond, Estine Renaut en Anna Serniclaij, grootouders van Anna. Genoemd in het gaarderregister op 26 maart 1748 voor 3 gulden. Laurentius is op 28 maart 1707 proponent beroepen in Piershil en bevestigd op 19 juni 1707. Op het predikantenbord in de kerk van Piershil staat aangegeven dat hij “schielijk is overleden”. Op 15 april 1698 staat Laurentius van der Veld ingeschreven op de universiteit Leiden voor de “Facultas Theologica” met als rector Gerardo Noodt. Na het overlijden gaat de weduwe met kinderen op 14 april 1730 naar Delft. Op 22 februari 1690 krijgt Laurentius van zijn moeder 4000 gulden en twee gouden copanen alsmede een gouden wapenring. Bij haar overlijden in 1714 krijgt hij de helft van haar bezittingen, waaronder baar geld en verschillende rentebrieven. In 1725 had Laurentius schulden bij de weledele heer van Piershil. De predikant van Piershil bewoonde een heel mooi huis met een grote tuin. Daarnaast huurde hij van de heer van Piershil een boomgaard van 25 roede (een roede is ca 14,19 m2), gelegen in Piershil voor 13:10 (13 gulden en 10 stuivers) per jaar. Anna du Crocq is met attest van Overschie op 3 september 1707 naar Piershil gegaan en werd daar lidmaat in het dorp op pasen 1710. Haar dienstmaagd was Aaltje Kunjer. Bij het overlijden van haar man moest Anna met haar kinderen het predikantenhuis verlaten en vertrok op 14 april 1730 naar Overschie en vandaar met admissie naar Delft op 4 juni 1731. Al haar kinderen kregen een akte van indemniteit mee. Zij werd in mei 1731 lidmaat te Delft..Kinderen uit het huwelijk:

1.

Anna Leonora,

ged. Piershil 12.2.1708, begr. Piershil 18.2.1708

 

2.

Leendert,

ged. Piershil 31.3.1709, begr. Piershil 31.11.1709

 

3.

Leendert,

ged. Piershil 19.7.1711,

volgt IIIa

4.

Maria,

ged. Piershil 23.4.1713,

 

 

Begraven Delft 19.6.1767, wonende in ’t Oude Delft. Ondertrouwd Delft 21.5.1740 Jan Tallans, j.m. van de oude Delft, gedoopt Delft 11.5.1712, meester horlogemaker, begraven Delft 11.12.1780, zoon van Jean Tallans en Maria Duflou. Kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Jean,

ged. Delft 2.4.1741, overl. Delft 31-1-1832

 

2.

Jacob,

ged. Delft 17.5.1742

 

3.

Anna,

ged. Delft 22.4.1744, begr. Delft 17.11.1745

 

4.

Laurent,

ged. Delft 25.1.1747

 

5.

Leendert,

ged. Delft 5.8.1750, overl. na 1791

 

6.

Maria Jacoba,

ged. Delft 17.12.1752, overl. Delft 3-3-1831

5.

Anna,

ged. Piershil 16.12.1714,

 

 

Overleden  na 1787. Ondertrouwd Delft 29.6.1765 Bartholomeus Schut, geboren ca. 1715, kapitein bij de Verenigde Oost Indische Compagnie kamer Delft, begraven Delft 15.10.1787. Op 19.10.1749 vertrok Anna naar Rotterdam, waar ze een betrekking bekwam als kamernierster bij een zuster van Willem van Somsen. Na haar huwelijk heeft ze gewoond in Zoetermeer. Anna is doopgetuige op 14.11.1773. Zij maakt een testament op 27.1.1768 met als erfgename haar broer Leendert, kinderen van haar zus Maria en haar zusters Jacoba en Judith voor ieder een vierde part. Haar broer Pieter erft, als hij in leven zal zijn, alles wat haar man zou erven, als deze overleden is. Bartholomeus Schut ondertrouwt eerste Delft 24.10.1739 Johanna de Man, gedoopt Delft 25.10.1719, begraven Delft 8.4.1758, dochter van Dirck de Man en Hester du Pon. Bartholomeus Schut ondertrouwd tweede Delft 13.10.1759, trouwt Rotterdam 1.11.1759 Josina Walbroek, gedoopt Rotterdam 25.12.1717, begraven Delft 4.10.1764, dochter van Harmanus Walbroek en Josina Bellaart.

6.

Pieter,

ged. Piershil 28.6.1716,

volgt IIIb

7.

Jacoba,

ged. Piershil 4.6.1719,

 

 

Ongehuwd, begraven Delft 12.4.1797. Maakt op 21.8.1771 een testament ten gunste van haar nichtje Maria Jacoba Tallans en twintig Carolus guldens aan David van der Veld, zoon haar broer Leendert. 

8.

Juditha,

ged. Piershil 5.1.1721,

 

 

Overleden Rotterdam 12.3.1786, begraven 18.3.1786 agtenklooster in de baan. Ondertrouwd Delft 9.1.1751 als jongedame in de Bailjassteeg Jacob Christoph Pauli, jongeman op de Poldersgracht, ondertrouwd Rotterdam 16.4.1752 , trouwt Rotterdam 2.5.1752 wonende Stinksloot, jongeman van Plave, geboren ca. 1717 in Plauen in het Saksische, vermoedelijk begraven Rotterdam 25.1.1785 als Christiaan Pauli. Kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Anna Maria,

ged. Rotterdam 31.8.1752, begr. Rotterdam 11.9.1752

 

2.

Anna Maria,

ged. Rotterdam 30.9.1753

 

3.

Louwerens,

ged. Rotterdam 23.2.1755

 

4.

Johanna,

ged. Rotterdam 30.3.1756

  

IIIa  LEENDERT VAN DER VELD

Gedoopt Piershil 19 juli 1711, (doopgetuige Tanneke van den Burg en Maria Renaut, beide grootmoeder) zoon van Laurentius van der Veld en Anna du Crocq, broodbakker, wijkmeester, begraven Delft 11 februari 1774, wonende aan de Kruisstraat 12, kerkgraf, achterlatend drie meerderjarige en drie minderjarige kinderen. Ondertrouwd Delft 16 mei 1739 als j.m. in de papestraat Pieternella van den Berg, j.d. in het Rietveld, gedoopt Delft 16 juli 1716, begraven Delft 16 januari 1781, aangegeven 15 januari 1781, achterlatend zes meerderjarige kinderen, dochter van David van den Berg en Johanna Provo. Testament 1741: tegoed van Leendert en Pieternella was beneden F 1000,--. Geadmitteeerd op 6 juli 1739 naar Delft. Wordt in 1771 in een requstenboek genoemd als Hooftman van de weduwe-societeit.  Leendert koopt in 1741 een huis aan de Rotterdamse Poort en in 1748 een huis op de vest Haarsteeg 12. In 1758 staat Leendert vermeld als eigenaar van een huis Agterom, Op 7 mei 1763 koopt hij een huis en erf aan de Kruisstraat, hoek  Achterzak voor 178 gulden en 3 stuivers.   Kinderen uit het huwelijk:

1.

Louwerens,

ged. Delft 16.4.1741

volgt IVa

2.

Johannis,

ged. Delft 28.3.1743, begr. Delft 5.7.1754 als draagkind

 

3.

Anna,

ged. Delft 12.8.1745,

 

 

Overleden Delft 28.12.1805 (als Johanna van der Veld), begraven elft 2.1.1806. Trouwt Delft 20.3.1791 (o.tr. 5.3.1791) als j.d. op het Marktveld, Reinier Noordermeer de jonge, wedn in het Agterom, gedoopt Delft 30.11.1756, begraven Delft 7.3.1797, zoon van Reijnier Noordermeer en Lena Sijburg. Reinier trouwt eerste 16.5.1779 (o.tr. 1.5.1779) als j.m. Aagje (Agata) Iding, ged. Delft 20.7.1745, begr. Delft 27.3.1784, dochter van Joannes Iding en Elisabeth Vrijenbant. Testament Anna 17.5.1798: Helft van goederen nagelaten aan haar stiefdochter helena Noordermeer, verder een huis en erve staande en gelegen aan de zuidzijde van het slop van de ham binnen de stad, kijk tegen de stadsveste, is verhuurd aan de weduwe van David van der Veld  IVb (Maria Pijnaker) voor 6 stuivers per week.

Op 2.6.1806 is een boedelbeschrijving aanwezig van Anna van der Veld, rekening beneden
F 2000,--  Erfgenamen zijn Jaqueline Felicitie van der Veld, de 5 nagelaten kinderen van David van der Veld en nog drie neven. Naast verschillende goederen is aan geld totaal 1535 gulden verdeeld.
Uit het huwelijk van Reinier en Anna geen kinderen. Kinderen uit het eerste huwelijk van Reinier en Aagje:

 

1.

Reijnier,

ged. Delft 2.4.1780, begr. Delft 15.12.1789

 

2.

Johannis,

ged. Delft 3.2.1782

 

3.

Helena,

ged. Delft 26.10.1783

4.

David,

ged. Delft 24.12.1747

volgt IVb

5.

Magdalena,

ged. Delft 17.6.1750, Ongehuwd, begraven Delft 23.2.1795

6.

Petronella,

ged. Delft 17.6.1750,

 

 

Overleden Delft 25.10.1815, wonende aan de Gasthuislaan 273. Trouwt Delft 13.3.1796 (o.tr. 27.2.1796) Pieter van Holstein, weduwnaar, geboren Rotterdam 6.12.1750, gedoopt 10.12.1750, in 1815 gepensioneerd soldaat, overleden Naaldwijk 3.6.1822, zoon van Rikus van Holstein en Johanna Catharina Harderwijk. Pieter van Holstein trouwt eerste Delft 27.4.1788 (o.tr.12.4.1788) Maria van Niel. Uit het huwelijk van Pieter en Petronella geen kinderen

7.

Leendert,

ged. Delft 21.12.1752, begr. Delft 27.12.1754 als draagkind

8.

Leendert,

ged. Delft 9.10.1755, begr. Delft 15.9.1790

 

Ongehuwd, wonende Gashuislaan. Leendert was getuige bij doop van Leendert Johannes van der Veld (zie IVa)

  

IIIb  PIETER VAN DER VELD

Gedoopt Piershil 28 juni 1716, doopgetuige Maria Renaut, zoon van Laurentius van der Veld en Anna du Crocq, ongehuwd, gegraven Delft 5 juli 1775 als j.m. van ’t Oude Delft, kerkgraf. Op 7 september 1772 heeft hij tot voldoening van Notaris J.v.d.Meij ontvangen een bedrag van 26:17 (26 gulden en 17 stuivers). Verder wordt Pieter benoemd in het testament van zijn zus Anna van der Veld als testatrice.
 

IVa  LAURENS VAN DER VELD

Gedoopt Delft 16 april 1741 (Laurens of Louwerens), doopgetuige Jan Tallans en Anna du Crocq, zoon van Leendert van der Veld en Pieternella van den Berg, meester bakker, pakdrager, overleden tijdens zeereis in 1784 (ref. overlijdingsakte van zijn dochter Jacomina van der Veld, Rotterdam 28.1.1857 en officierenboek, dan als pakdrager op ’t veer tussen Delft en Rotterdam). Trouwt Delft 25 maart  1764 (ondertrouw 10 maart) als jongeman bij de Rotterdamse Poort met Maria Ruijs, jongedame in de Papesteeg, gedoopt (als Marijtje) Zevenhuizen 16 april 1741, begraven Delft 16 mei 1798, dochter van Cornelis Ruijs en Jacomina Lucas. Maria is in 1760 vanuit Zevenhuzien naar Delft gekomen en als lidmaat opgenomen.  In 1765 kocht Laurens een huis aan de Turfmarkt. Boedelbeschrijving 28.10.1771: Inventaris beneden F 300,-- broodbakker. Een huis en erve van ouds genaamd Delfgauw, zijnde een broodbakkerij staande en gelegen aan de Westzijde van de Brabantse Vismarkt binnen Delft. Geveild met losse trap en bakspullen, gevraagd F 600,--, afgeslagen tot F 160. Op 9 februari 1773 is Laurens pakdrager geworden op ’t Veer tussen Delft en Rotterdam.  Kinderen uit het huwelijk:

1.

Leendert,

ged. Delft 30.12.1764, begr. Delft 11.6.1766 als armkind

 

2.

Cornelis,

ged. Delft 30.3.1766, begr. Delft 8.9.1767 als armkind

 

3.

Petronella Johanna,

ged. Delft 6.10.1768, begr. Delft 25.5.1798, ongehuwd

 

4.

Cornelis Gijsbertis,

ged. Delft 31.10.1771, begr. Delft 17.2.1772 als armkind

 

5.

Jacomina Gijsbertina,

ged. Delft 10.2.1774, begr. Delft 19.12.1775 als draagkind

 

6.

Leendert Johannes,

ged. Delft 14.12.1777,

volgt Va

7.

Jacomina Felisitie,

ged. Delft 12.3.1782,

 

 

Overleden Rotterdam 28.1.1857, (overleden in het gesticht van Gerret de Koker aan de Goudse Singel) aangegeven Delft 18.2.1857. Naaister. Jacomina in het Meisjeshuis te Delft opgenomen 14.5.1796, zij is geboren Delft 8.3.1782. Op 20.12.1800, ontvangen uit handen van de regenten van de kamer van charitaaten, de som van F 95, en 17 stuivers, wegens de zelf erfportie in erfportie van haar moeder Maria Ruijs, als voor wijlen haar Moeij Petronella Johanna van der Veld. Jacomina is uit het huis vertrokken mei 1809. Jacomina is mede erfgenaam van haar tante Anna van der Veld In 1806 ontvangen uit erfenis van haar Tante Anna een som van 255 gulden en 18 stuivers (een zesde part van de erfenis)

  

IVb   DAVID VAN DER VELD

Gedoopt Delft 24 december 1747, zoon van Leendert van der Veld en Pieternella van den Berg, grutter, overleden Delft 6 december 1797, begraven Delft 7 december 1797, wonende dan "Slob van den Ham" (Agterom). Trouwt Nieuwpoort aan de Lek 19 mei 1780 als jongeman van Delft met Maria Pijnaker, weduwe van Dirk van Eck, onder klasse 3 (6 gulden), gedoopt Overschie 17 december 1752, overleden Overschie 19 november 1826, dochter van Pieter Pijnaker en Lena Hoogenbaal. Maria Pijnaker trouwt eerste Overschie (ondertrouwd Nieuwpoort aan de Lek 1.6.1775) 25 juni 1775 Dirk van Eck j.m. wonend Stad Nieuwpoort in Holland, gedoopt Overschie 26 november 1741, overleden Nieuwpoort aan de Lek op 30 december 1777, zoon van Dirk van Eck en Lena Verboon. Maria woont in 1816 en 1817 nog in Delft. David is als lidmaat op 5 april 1778 vertrokken vanuit Delft naar Nieuwpoort. Op 3.8.1795 onder benficie van een akte in commiteit van de Stede Nieuwpoort, inwoning verleend aan Maria Pijnaker en haar kinderen te Delft.

Kinder uit het huwelijk van Maria en Dirk van Eck:

1.

Jacob,

ged. Nieuwpoort aan de lek 18.8.1776, overleden 29.3.1783.

 

 

Kinder uit het huwelijk van David van der Veld en Maria Pijnaker:

1.

Leendert,

ged. Nieuwpoort aan de lek 6.5.1781

volgt Vb

2.

Jacob,

ged. Nieuwpoort aan de lek 27.4.1783 (geb. 18.4.1783)

 

 

Ongehuwd, soldaat/fuselier bij de Slag van Waterloo op 18 juni 1815, metselaarsknecht. Overleden Delft 24.8.1832 in het agterste gedeelte van het huis nr: 117, wijk 2, aan de Turfmarkt. Dit is het hospitaal, waarschijnlijk het gedeelte voor besmettelijke ziektes. In 1832 heerste er in Delft cholera.
Stamboek 254-image 141- 8e militie. Jacob heft in zijn stamboek een lengte van 5 voet en 3 duim, een bol aangezicht, groot voorhooft, blauwe ogen, gebogen neus, ordinaire mond en kin, blond haar. Bij de loting heeft hij het nummer 462 getrokken en is vrijgeloot maar wordt plaatsvervanger van Hendrik van Rooij. Aangesteld als soldaat/fuselier, met de twee veldtochten Brabant en Frankrijk in 1815. Jacob wordt op 11 november 1815 (5 maanden na Waterloo) door den Krijgsraad te velden gecondemneerd (veroordeeld) in de kruiwagen voor tien jaren. Dat is een zware straf, het betekent dat je wordt vastgeketend aan een kruiwagen en zo heel zwaar werk moet verrichten. Meestal is deze straf voor 1 of 2 jaar, maar 10 jaar is een hele zware straf.

3.

Pieternella,

ged. Nieuwpoort aan de lek 17.10.1784, overl. 2.5.1786.

 

4.

Pieternella,

ged. Nieuwpoort aan de lek 9.9.1786,

 

 

Overleden Delft 26.1.1858 aan de Voorstraat 72. Trouwt Delft 22.4.1812 Dirk van de Goorberg, geb. Delft 29.3.1777, beambte in de Stadsbank van lening, overleden Delft 13.11.1854, zoon van Adam van Goorberg en Juriana Fortiman. Dirk van de Goorberg trouwt eerste Delft 10.12.1809 Johanna Maria Reegenboog, ged. Delft 4.11.1779, dochter van Dirk reegenboog en Willemina van den Toorn. Kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Jurrian,

geb. Delft 26.10.1813

 

2.

Willem,

geb. Delft 13.12.1820

5.

Pieter,

ged. Nieuwpoort aan de lek 13.1.1788, overl. 1.7.1788.

 

6

Pieter,

ged. Nieuwpoort aan de lek 4.1.1789, (geb. 28.12.1788)

volgt Vc

7.

Johannes,

ged. Nieuwpoort aan de lek 23.10.1791, geboren 18.10.1791,

 

 

Ongehuwd, opperman. Overleden Delft 13.1.1827 in het Gasthuis aan de Koningshal 117, won. In de Achtersack.

 

8.

Dirk,

ged. Nieuwpoort aan de lek 7.7.1794,

volgt Vd

  

Va   LEENDERT JOHANNES VAN DER VELD

Geboren Delft 11 december 1777, (doop 14 december) zoon van Louwerens van der Veld en Maria Ruijs, sjouwer, kolenmeter, droogscheerder, overleden Delft 13 maart 1862. Trouwt Delft 30 juli (ondertrouw 15 juni) 1890 als jonge man in de Vermersdijk met Aletta Krabbe, jonge dame wonende aan het Rietveld, gedoopt Delft 5 februari 1784, overleden Delft 27.4.1851, wonende aan de Turfmarkt, wijk 3, dochter van Johannes Krabbe en Geertruij Boog. Testament 5 februari 1810, wonende aan de Molslaan 303, Leendert en Aletta zijn beide gegoed beneden F 1000,-- en laten elkaar als enige erfgenamen. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Maria Johanna,

geb. Delft 1.5.1810,

 

 

Overleden Delft 13.9.1867. Trouwt Delft 9.8.1837 Adrianus Johannes Schilperoort, geboren Delft 6.2.1805, sjouwer, inbrenger in de bank van lening, overleden Delft 2.10.1876, dan wonende Oranjestraat, zoon van Pieter Schilleproot en Jannetje Harthoorn. Volgens de burgelijke stand heet Adrinaus Johannes i.p.v. Schilperoort. Schiileproot, maar hij schrijft en noemt zich Schilperoort. In 1870 koop Adrianus Johannes van zijn zoon Pieter Adrianus een huis en erf aan de NZ van de broerhuis of besstenmarkt voor F. 1000,--. Signalement van Adrianus Johannes Schilperoort voor de nationale Milietie luidt: lengte 1 el, 7 palm en 1 duim (1.70 meter) aangezicht, rond; voorhoofd, ovaal; oogen, blauw; neus, spits; haar, blond. Adrianus Johannes Schilperoort trouwt tweede Delft 4.5.1870 Maria Burgerhout, geboren Rotterdam 6.2.1826, overleden Delft 3.12.1892, dochter van Gerardus Burgerhout en Johanna Cornelia Daalder. Kinderen uit het eerste huwelijk:

 

1.

Jansje,

geb. Delft 8.8.1838

 

2.

Aletta,

geb. Delft 21.3.1842, overleden Delft 28.3.1842

 

3.

Adrianus Leendert,

geb. Delft 8.4.1845

 

4.

Adrianus Johannes,

geb. Delft 31.7.1847, overleden Delft 13.11.1847

 

5.

Maria Johanna,

geb. Delft 4.3.1849, overleden Delft 2.6.1849

 

6.

Maria Adriana,

geb. Delft 30.12.1850, overleden Delft 5.5.1853

 

7.

Jan,

geb. Delft 28.4.1854, overleden Delft 15.5.1854

2.

Geertruij Adriana,

geb. Delft 16.4.1813, ongehuwd, overleden Delft 14.2.1844,

3

Jacomina,

geb. Delft 18.6.1816,

 

 

Overleden s’Gravenhage 11.6.1858. Trouwt Delft 24.4.1844 Wilhelmus Christoffel Setteur, geboren Utrecht 15.9.1815, kleedermaker, overleden s’Gravenhage 31.10.1876, zoon van Gerrit Setteur en Johanna Cornelia Plieger. Kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Aletta Jacomina,

geb. s’Gravenhage 18.6.1846

 

2.

Wilhelmus Christoffel.

geb. s’Gravenhage 8.9.1848, op 26.2.1871 naar Amsterdam

 

3.

Maria,

geb. s’Gravenhage 5.3.1850

 

4.

Maria Adriana Geertruida,

geb. s’Gravenhage 1.5.1851, overl. s’Gravenhage 24.8.1851

 

5.

Jacomina Aletta,

geb. s’Gravenhage 1.7.1852, overl. s’Gravenhage 3.10.1852

 

6.

Leendert Johannes,

geb. s’Gravenhage 11.8.1853, overl. s’Gravenhage 14.9.1853

 

7.

Theodorus Willem Karel,

geb. s’Gravenhage 20.5.1854, overl. s’Gravenhage 16.10.1854

 

8.

Adrianus Johannes,

geb. s’Gravenhage 22.2.1857, overl. s’Gravenhage 14.4.1857

 

9.

Frederik Willem,

geb. s’Gravenhage 19.4.1858, overl. s’Gravenhage 27.6.1858

4.

Jan,

geb. Delft 15.3.1820,

volgt VIa

 

 Vb  LEENDERT VAN DER VELD

Gedoopt Nieuwpoort aan de lek 6 mei 1781, zoon van David van der Veld en Maria Pijnaker, schoenmaker, overleden Delft 14 augustus 1842, dan wonende Bastiaanvest 68. Trouwt eerste Delft 10 mei 1807 Delft (wonende in het Agterom) Geertruij Maria Cuperius, gedoopt Delft 3 februari 1782, overleden Delft 7 september 1813, dochter van Johannes Cuperius en Johanna de Freijne. Trouwt tweede Delft 25 september 1816 (certificaat van onvermogen om de kosten van de akten te betalen) Johanna Bouman, geboren Andel (Heusden) 5 juni 1788, overleden Delft 5 oktober 1865, dochter van Zweer Bouman en Magchelina van Andel. Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.

David,

geb. Delft 22.3.1808,

volgt VIb

2.

Johanna Petronella,

geb. Delft 17.11.1810,

 

 

Overleden s’Gravenhage 20 oktober 1848 in het Burgergasthuis, ongehuwd, krijgt als ongehuwde een dochter:

 

1.

Johanna Petronella,

geboren Delft 21.12.1840, overleden Delft 11.6.1841

 

Kinderen uit het tweede huwelijk met Johanna Bouman:

3.

Hendrik,

geb. Delft 2.7.1818,

volgt VIc

4.

Maria,

geb. Deflt 20.6.1822, overleden Delft 15.1.1823

 

5.

Pieter,

geb. Deflt 1.2.1824, overleden Delft 9.11.1824

 

6.

Jan,

geb. Deflt 22.3.1825, overleden Delft 26.1.1841

 

7.

Maria,

geb. Deflt 18.4.1828, overleden Delft 15.10.1828

 

8.

Leendert,

geb. Deflt 22.4.1830, overleden Delft 24.5.1831

 

  

Vc  PIETER VAN DER VELD

Geboren Nieuwpoort aan de Lek 28 december 1788, gedoopt 4 januari 1789, zoon van David van der Veld en Maria Pijnaker, sjouwer, opperman, knecht aan de Rijksmagazijn, overleden Delft 27 april 1860, wonende in de Harmencoxlaan 498. Trouwt Delft 17 december 1817 Jannetje Dik, dienstbode, geboren Buren 4 april 1791, overleden Delft 12 juni 1867, wonende aan de Goor, dochter van Willem Dik en Pietertje van Hoorn. Pieter heeft  voldaan aan de Nationale Militie, Delft kanton 1 nr:62, signalement: lengte 5.5 ½ (1m71), Oogen-bruin, Neus-spits, Mond-groot, Kin-klein, Haar-bruin, Voorhoofd-hoog. Op 8 oktober 1844 verzoekt Pieter om in eigendom te bekomen zeker verlaten erf, lopende langs de stadsvest van de harmenkokslaan tot aan de Donkersteeg en voor het huisje of woning, welke hij in dat geval verlangde daarop te bouwen te verlenen vrijdom van stadsbelasting voor de tijd van 10 jaren. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Willem Frederik,

geb. Delft 17.8.188, overl. Delft 15.5.1842

 

2.

Maria Petronella,

geb. Delft 12.6.1820, overl. Delft 11.7.1820

 

3.

David,

geb. Delft 11.7.1821, overl. Delft 29.7.1821

 

4.

Maria Petronella,

geb. Delft 15.7.1822, overl. Delft 12.8.1822

 

5.

Maria Petronella,

geb. Delft 31.1.1825,

 

 

Overleden  Delft 18.7.1898. Trouwt Delft 13.8.1851 Hendrik Hardenberg, geboren Rotterdam 1.1.1819, winkelier, tabakswerker, overleden s’Gravenhage 4.2.1910, zoon van Dirk Hardenberg en Jannetje Klem. Hendrik en Maria zijn op 30.11.1853 vertrokken naar Rotterdam, wonende dan Vissersdijk 252. Maken in 1861 een testament en noemen elkaar als enige erfgenaam. Komen op 12.9.1859 weer terug naar Delft. Hendrik vertrekt 14.4.1899 naar s’Gravenhage. Kinderen uit het huwelijk:

 

1.Johanna Maria,

geb. Rotterdam 24.6.1852

 

2. Pietje,

geb. Rotterdam 2.1.1854, overl. Rotterdam 30.1.1854

6.

Pieter,

geb. Delft 10.2.1827, overl. Delft 24.3.1834,

 

7.

Johannes Gerardus,

geb. Delft 26.1.1829, overl. Delft 16.3.1829

 

  

Vd  DIRK VAN DER VELD

Geboren Nieuwpoort aan de lek 7 juli 1794, zoon van David van der Veld en Maria Pijnaker, metselaar, overleden Delft 7 augustus 1832 in huis aan de Vaste Nieuwsteeg 282. Trouwt Delft 8 september 1819 Barbara Biesmeijer, geboren Delft 22 januari 1789, gedoopt 25 januari 1789, naaister, overleden Delft 12 januari 1873 in de Westvest 19, dan inwonende bij haar zoon Pieter, dochter van Pieter Biesmeijer en Catharina Sollaart.

Handtekening van Dirk van der Veld en Barabara Biesmeijer op de trouwakte van 8 september 1818.

Dirk heeft voldaan aan zijn verplichting omtrent de Nationale Militie, volgens een overlegt paspoort door de commandant van het 12e Batattaljon Infanterie op 7 september 1814.

Uit het huwelijk:

Dirk heeft voldaan aan zijn verplichting omtrent de Nationale Militie, volgens een overlegt paspoort door de commandant van het 12e Batattaljon Infanterie op 7 september 1814. Uit het huwelijk:

1.

David,

geb. Delft 16.11.1819,

volgt VId

2.

Pieter,

geb. Delft 18.8.1821,

volgt VIe

3.

Maria,

geb. Delft 8.1.1824,

 

 

Overleden   Delft 1.10.1851. wonende aan de Hillerbroersteeg.Trouwt Delft 18.12.1844 Johannes van Oosten, geboren Delft 18.4.1823, sjouwer, smid, overleden Delft  2.1.1891, zoon van Joris van Oosten en Johanna Verhagen. Johannes trouwt tweede Delft 7.6.1854 Gezina Verweij, geboren Ulsen bij Hannover 16.1.1831, overleden Delft 30.6.1914, dochter van Jan Verweij en Meida Klunder, zij is woonachtig in Hardenberg. Uit het eerste huwelijk:

 

1.

Johannes,

geb. Delft 3.5.1845

 

2.

Martinus,

geb. Delft 19.1.1849

 

3

Joris,

geb. Delft 10.11.1850, overl. 8.2.1851

 

Uit het tweede huwelijk:

 

1.

Joris,

geb. Delft 30.8.1855, overl. 14.5.1859

 

2.

Aleijda,

geb. Delft 10.8.1857, overl. 13.1.1859

 

3.

Josina Casina,

geb. Delft 20.7.1858, overl. 24.12.1858

 

4.

Johanna,

geb. Delft 20.1.1862

 

5.

Joris,

geb. Delft 7.11.1863, overl. 17.3.1864

 

6.

Josina Gesina,

geb. Delft 29.11.1864

 

7.

Adriana,

geb. Delft 10.7.1867

 

8.

Koosje,

geb. Delft 22.10.1869

 

9.

Johanna Maria,

geb. Delft 3.10.1871

 

10.

Johanna,

geb. Delft 17.8.1878

4.

Dirk,

geb. Delft 31.1.1827, overleden Delft 4.4.1843

 

5.

Hendrik,

geb. Delft 4.10.1830,

volgt VIf

 

 

 

 

 

 

  

VIa  JAN VAN DER VELD

Geboren Delft 15 maart 1820, zoon van Leendert van der Veld en Aletta Krabbe, kolenmaler, kolenmeter, overleden Delft 23 januari 1859, wonende te Achterom 320. Trouwt eerste s’Gravenhage 19 november 1845 Anthonia Maria Sprengel, geboren s’Gravenhage 1 februari 1823, overleden Delft 22 augustus 1853, wonende dan in de Vlamingstraat, dochter van Cornelis Albertus Sprengel en Johanna Maria van den Bosch. Trouwt tweede Delft 5 april 1854 Cornelia Catharina van der Beek, geboren Delft 14 november 1825, overleden  voor 1881, dochter van Abraham Nicolaas van der Beek en Sophia Catharina Elizabeth Poldermans. Cornelia trouwt tweede Delft 11 april 1860 Sijbrandus Vitus Fruitman, geboren Leeuwarden ca 1828, overleden Delft 13 augustus 1863, zoon van Antonius Fruitman en Louisa Krol. Cornelia verhuisd met haar zoons op 29 maart 1866 van Delft naar Rotterdam en op 3 mei 1867 van Rotterdam naar St. Nicolasga (Friesland). Vanaf 1870 tot ca 1880 hebben de twee jongste kinderen in Frankrijk gewoond bij familie van hun moeder.

Jan van der Veld heeft voldaan aan de Nationale Militie, ligting 1839, kanton binnen Delft nr: 295. dienst gedaan van 13 mei 1839 tot 30 juni 1845, signalement, lengte 1 el en 680 streep, aangesigt; ovaal, voorhoofd; rond, ogen; blauw, mond; groot, kin; rond, haar; blond.  Koopt een huis en erve staande en gelegen aan de Oostzijde van het Agterom 320, groot 56 ellen voor F 600,--.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.

Johannes Antonius,

geb. ’s Gravenhage 3.4.1845, overl. Delft 27.6.1848

 

2.

Cornelis Anthonie,

geb. Delft 12.10.1846, overl. Delft 17.4.1847

 

3.

Leendert Johannes,

geb. Delft 20.3.1848, overl. Delft 26.8.1850

 

4.

Johanna Catharina,

geb. Delft 6.7.1849, overl. Delft 16.7.1849

 

5.

Johanna Catharina,

geb. Delft 9.3.1851, overl. Delft 3.6.1851

 

6.

Antonia Maria,

geb. Delft 9.3.1851, overl. Delft 2.6.1851

 

 

Kinderen uit het tweede huwelijk:

7.

Levensloos geboren kind,

geb. Delft 1.3.1855

 

8.

Leendert Johannes,

geb. Delft 25.61856

volgt VIIa

9.

Adrianus Johannes,

geb. Delft 5.8.1858

volgt VIIb

  

VIb  DAVID VAN DER VELD

Geboren Delft 22 maart 1808, zoon van Leendert van der Veld en Geertruij Maria Cuperius, schoenmaker, ongehuwd. Woont in 1839 als 31 jarige bij zijn ouders in de Bastiaansteeg 46. Verder geen gegevens van bekend.

  

VIc  HENDRIK VAN DER VELD

Geboren Delft 2 juli 1818, zoon van Leendert van der Veld en Johanna Bouman, sjouwer, schippersknecht, overleden Delft 31 mei1855. Trouwt Delft 18 september 1844 Maria Catharina van Mierlo, geboren Delft 11 april 1824, overleden Delft 19 oktober 1853, dochter van Johannes van Mierlo en Fransisca Klamet. Het gehele gezin, op Johannes na, is ten gevolge van een cholera epimenie, welke op de helft van de 19e eeuw heerste in Delft, overleden. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Johanna Maria,

geb. Delft 17.5.1845, overleden Delft 25.4.1846

 

2.

Levenloos geb.dochter

geb. Delft 16.4.1846, overleden Delft 16.4.1846

 

3.

Maria,

geb. Delft 8.11.1847, overleden Delft 3.10.1860

 

4.

Hendrik,

geb. Delft 27.5.1849, overleden Delft 15.9.1849

 

5.

Johannes,

geb. Delft 7.6.1850

volgt VIIc

6.

Pieter,

geb. Delft 18.12.1852, overleden Delft 26.12.1852

 

  

VId  DAVID VAN DER VELD

Geboren Delft 16 november 1819, zoon van Dirk van der Veld en Barbara Biesmeijer, koper en blikslager, overleden s’Gravenhage 18 augustus 1875. Trouwt Delft 18 augustus 1847 Johanna Carolina Christina van Leeuwen, geboren s’Gravenhage 13 november 1825, overleden s’Gravenhage 6 maart 1913, dochter van Hendrik van Leeuwen en Cornelia Susanna Timmermans. Het gezin vertrok op 1 februari 1849 van Delft naar s’Gravenhage. Het gezin kreeg 12 kinderen die allen jong zijn overleden.

1.

Barendina,

geb. Delft 9.5.1848, overleden Delft 10.6.1848

 

2.

Hendrika Johanna,

geb. Delft 9.5.1848, overleden s’Gravenhage 31.5.1857

3.

n.n (doodgeboren kind)

geb. s’Gravenhage 22.11.1849

4.

Barendina Johanna,

geb. s’Gravenhage 31.12.1850, overl. s’Gravenhage 22.4.1851

5.

David,

geb. s’Gravenhage 11.9.1852, overl. s’Gravenhage 15.5.1860

6.

Johannes Cornelis,

geb. s’Gravenhage 13.3.1855, overl. s’Gravenhage 24.5.1855

7.

Johanna Barentina,

geb. s’Gravenhage 22.9.1856, overl. s’Gravenhage 11.12.1857

8.

Hendrica Johanna,

geb. s’Gravenhage 14.9.1858, overl. s’Gravenhage 31.4.1859

9.

David,

geb. s’Gravenhage 12.11.1860, overl. s’Gravenhage 22.2.1860

10.

David,

geb. s’Gravenhage 21.2.1863, overl. s’Gravenhage 14.5.1863

11.

Hendrika Johanna,

geb. s’Gravenhage 9.4.1864, overl. s’Gravenhage 25.5.1864

12.

Johanna Hendrika,

geb. s’Gravenhage 14.9.1865, overl. s’Gravenhage 21.11.1865

  

VIe  PIETER VAN DER VELD

Geboren Delft 18 augustus 1821, zoon van Dirk van der Veld en Barbara Biesmeijer, wekker, overleden Vrijenbaan 30 september 1874, wonende te Delft. Trouwt Delft 17 juni 1863 Johanna van der Wolff, wed. van Pieter Monster, geboren Oudshoorn 7 september 1819, overleden Delft 6 februari 1888, wonende Phoenixstraat 6, wijk 7, dochter van Joost van der Wolff en Maartje Pregt. Johanna trouwt 1e of van Delft 20 maart 1884 Pieter Monster, geboren Strijen 2 september 1818, huisbediende, overleden Delft 26 september 1859, zoon van Jan Monster en Pleuntje Klootwijk. Uit het huwelijk van Pieter en Johanna is 1 zoon geboren:

1.

Dirk Pieter,

geb. Delft 20.3.1864, overleden Delft 26.8.1864

 

 

Uit het huwelijk van Johanna van der Wolff en Pieter Monster:

1.

Maria Apolonia,

geb. Delft 25.3.1842, overleden Delft 5.6.1844

 

2.

Pieter Jacob,

geb. Hof van Delft 17.12.1850, overleden Delft 29.1.1880

 

3.

Maartje Maria,

geb. Hof van Delft 12.7.1853, overleden Delft 10.2.1854

 

4.

Cornelis Johannes,

geb. Oudshoorn 19.7.1855, overleden Delft14.1.1856

 

5.

Cornelis Johannes,

geb. Hof van Delft 29.1.1857, overleden Leiden 19.8.1857

 

6.

Maartje Maria,

geb. Leiden 19.12.1857, overleden Delft 11.2.1858

 

  

VIf  HENDRIK VAN DER VELD

Geboren Delft 4 oktober 1830, zoon van Dirk van der Veld en Barbara Biesmeijer, smidsknecht, smid, pakhuisknecht, overleden Delft 30.10.1894, wonende aan het Rietveld 51, wijk 6. Trouwt Delft 8 juli 1857 Adriana Jacoba Sprenger, geboren Delft 24 september 1832, overleden Delft 18 maart 1909 in het huis aan het Rietveld 32C (bij haar zoon Hendrik Adrianus), dochter van Pieter Sprenger en Johanna van Daalen. Hendrik koopt in 1872 een huis en erfe aan de Noordzijde van de Bagijnsteeg uit de erven van zijn schoonmoeder Johanna van Daalen voor de som van 150 gulden. Naast de kinderen uit het huwelijk zijn er nog 7 kinderen levenloos geboren in Delft op de volgende data: 30.3.1861, 5.8.1862, 3.12.1866, 26.5.1868, 23.1.1875, 3.9.1877 en 5.4.1879:

1.

Barbara,

geb. Delft 5.8.1857, overleden Delft 27.1.1876

 

2.

Pieter Johan,

geb. Delft 10.11.1863,

volgt VIId

3.

Dirk Leendert Marinus,

geb. Delft 3.10.1869,

volgt VIIe

4,

Hendrik Adrianus,

geb. Delft 17.7.1872,

volgt VIIf

  

VIIa  LEENDERT JOHANNES VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 25 juni 1856, zoon van Jan van der Veld en Cornelia Catharina van der Beek, zinkbewerker, loodgieter, later portier, overleden Delft 24 november 1943. Trouwt eerste Delft Johanna Willemina Willemsen, geboren Borculo 26 juni 1859, overleden Delft 28 juli 1886, dochter van Jan Willem Willemsen en Wilhelmina Meetland. Trouwt tweede Delft 15 juni 1892 Paulina Hendrika Broueris van Nidek, [foto] geboren Gouda 11 september 1858, overleden Delft 26 december 1903, dochter van Maarten Broueris van Nidek en Johanna Margaretha Berlijn.

Leendert en zijn broer woonden vanaf 1868 tot ca 1880 in Frankrijk bij familieleden van hun moeder Cornelia. Leendert koopt een huis in 1885 gemerkt nr: 106, met open grond daarvoor en met de helft in een waterplas, die n.l. gemeen is tussen dit huis en het belendende huis nr: 105, voorts open schuurtje en open grond daarachter, staande en gelegen ten oosten van de Hollandse Ijzeren Spoorweg aan de zuid-oostzijde van een laan, uitkomende aan de Hoogkade te Delft, groot 98 centiare voor F 800,--. Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.

Cornelia Catharina,

geb. Delft 9.9.1882, overl. Delft 24.9.1882

 

2.

Berendina Johanna Frederica,

geb. Delft 4.10.1883,

 

 

Overleden Rijswijk 25.11.1939. Trouwt Delft 1.10.1909 Johannes van Buijsen, geboren Pijnacker 16.1.1878, kuiper, overleden Rijswijk 6.3.1966, zoon van Tieleman van Buijsen en Robertha Riem. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Roberta,

geb. Hof van Delft 1.7.1910

 

 

2. Johanna Willemina,

geb. Hof van Delft 13.7.1914

 

 

3. Nelly,

geb. Hof van Delft 13.7.1918

 

 

4. Paulina Hendrika,

geb. Hof van Delft 2.6.1920

 

3.

Jan,

geb. Delft 29.9.1884, overl. Delft 28.10.1884

 

 

Uit het tweede huwelijk:

 

4

Paulina Hendrika,

geb. Delft 15.4.1893,

 

 

Overleden Zandvoort 4.10.1959. Trouwt Hof van Delft 17.9.1919 Johannes Ottenbros, geboren Haarlem 14.7.1887, koopman in fruit, overleden Haarlem 26.1.1961, zoon van Frederik Ottenbros en Grietje Zwart. Geen kinderen uit het huwelijk. 

5.

Cornelia Catharina,

geb. Delft 11.8.1896, overl. Delft 31.1.1907

 

6.

Maarten Johannes,

geb. Delft 4.2.1898

volgt VIIIa

  

VIIb  ADRIANUS JOHANNES VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 5 augustus 1858, zoon van Jan van der Veld en Cornelia Catharina van der Beek, tuinder, koster Waalse kerk, overleden Delft 9 mei 1934. Trouwt Delft 16 november 1881 Antonia Boskamp [foto] geboren Delft 17 augustus 1858, overleden Delft 24 mei 1938, dochter van Hendrik Johannes Boskamp en Maria Elizabeth van Dijk.

Kinderen uit het huwelijk:

1.

Jan Hendrik,

geb. Hof van Delft 3.7.1883, overl. Delft 14.10.1883

 

2.

Maria Cornelia Elisabeth,

geb. Delft 7.3.1850,

 

 

Overleden Delft 15.5.1937. Trouwt Delft 29.3.1905 Wouterus Cornelis van Heusden, geboren Amsterdam 4.4.1876, letterzetter, overleden Delft 23.6.1952, zoon van Wouterus Cornelis van Heusden en Wijntje Du Blois. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Wouterus Cornelis,

geb. Hof van Delft 23.11.1906

 

 

2. Adrianus Johannes,

geb. Hof van Delft 20.11.1911

 

 

3. Antoon,

geb. Hof van Delft 20.11.1911

 

3.

Leendert Johannes,

geb. Delft 28.3.1888, overl. Delft 18.5.1888

 

4.

Hendrik Johannes,

geb. Delft 1.5.1889

volgt VIIIb

5.

Jan,

geb. Delft 8.12.1890

volgt VIIIc

6.

Cornelia Catharina,

geb. Delft 20.2.1896,

 

 

Overleden  Leiden 7.3.1946. Trouwt Delft 16.4.1919 Johannes Petrus Geijtenbeek, geboren Zeist 31.5.1893, fotograaf, overleden Leiden 26.5.1950, zoon van Willem Geijtenbeek en Anna maria Loggen. Uit het huwelijk geen kinderen. 

7.

Adrianus Antoon,

geb. Delft 13.3.1898, overl. Delft 19.9.1898

 

  

VIIc  JOHANNES VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 7 juni 1850, zoon van Hendrik van der Veld en Maria Catharina van Mierlo, kwartiermeester, bootsmansmaat Koninklijke Marine, cipier huis van bewaring in Assen, overleden Assen 17 maart 1926.

Trouwt Den Helder 6 oktober 1881, toen kwartiermeester zijnde, wonende te Amsterdam, Jansje Kuiper, geboren Den Helder 8 maart 1859, overleden Assen 2 september 1923, dochter van Klaas Kuiper en Neeltje Bijl. Johannes vertrekt als schoolleerling van Delft naar Amsterdam op 17 november 1874.

Johannes en Jansje zijn op 26 mei 1903 met de drie jongste kinderen vertrokken naar Borger, huis van bewaring. In de stamboek van Johannes is een signalement bij in diensttreding op 9 november 1864 valt te lezen: lengte 1 el, 4 palm, 8 duim en 5 streep; aangesigt, ovaal; neus, spits; mond, gewoon; kin, rond; haar, blond. In diesnt aangenomen als jongen voor de tijd van 10 jaren integaan op 7 juni 1866. Bronzen medaille op 3.7.1874, zilveren medaille op 24.1.1882, kleine gouden medaille op 26.9.1889 en ereteken Atjeh op 19.4.1893. Johannes is op 16 april 1893 ontslagen, onder toezegging van pensioen (495 gulden per jaar), doch niet door de dienst ontstane lichaamsgebreken. Deze zijn: kanker in de maag, lichaamszwakte en bloedarmoede (Hij heeft met deze lichaamsgebreken toch nog 33 jaar geleefd). Johannes heeft verschillende reizen naar de Oost- en West Indië gemaakt op verschillende schepen van Zijne Majesteit. Volgens het stamboek heeft hij het grootste deel van zijn diensttijd gevaren op Z.M. Willemsoord en Z.M. van Speijk. (zie stamboek Johannes van der Veld)

Kinderen uit het huwelijk:

1.

Johannes Hendricus,

geb. Amsterdam 4.12.1883

volgt VIIId

2.

Klaas,

geb. Den Helder 8.7.1887

volgt VIIIe

3.

Johanna Catharina,

geb. Den Helder 13.3.1892,

 

 

Overleden Assen 9.2.1974. Trouwt Assen 15.5.1917 Jacobus Arnoldus Wilhelmus Berendsen, geboren Doetichem 30.12.1890, sergeant-majoor bij de Koninklijke landmacht, overleden Assen 5.3.1966, zoon van Jacobus Arnoldus Berendsen en Grada Hillebrand. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Grada,

geb. Assen 14.2.1918

 

 

2. Johannes Jacobus Arnoldus,

geb. Assen 6.6.1921

 

 

3. Marinus Theodorus,

geb. Assen 5.11.1934

 

4.

Hendrik,

geb. Den Helder 9.12.1894,

volgt VIIIf

5.

Cornelis,

geb. Den Helder 6.10.1898

 

 

Overleden Assen 19.1.1927 aan TBC, ongehuwd.

 

  

VIId  PIETER JOHAN VAN DER VELD

Geboren Delft 10 november 1863, zoon van Hendrik van der Veld en Adriana Jacoba Sprenger, smidsknecht, pakhuisknecht, overleden Hof van Delft 21 mei 1904. Trouwt Delft 8 augustus 1888 Cornelia Valk, geboren Delft 14 oktober 1865, overleden Delft 20 maart 1949, dochter van Abraham Pieter Valk en Helena Hendrika van Dijk. Cornelia trouwt tweede Hof van Delft 12 mei 1920 Adrianus van Hamelen, geboren Schiedam 24 augustus 1864, wedn. Van Berendina Jacoba van ’t Hoff. Huwelijk van Cornelia en Adrianus van hamelen is ontbonden te Delft op 2 november 1928. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Hendrik Adrianus,

geb. Delft 17.11.1888, overleden Delft 8.8.1914

2.

Abraham Pieter,

geb. Hof van Delft 15.8.1890, overleden 23.10.1890

 

Adriana Jacoba,

geb. Hof van Delft 10.10.1891,

 

3.

Overleden Delft 4.6.1954. Trouwt Hof van Delft 7.6.1916 Hendrik Jan Poot, geboren Delft 19.10.1887, timmerman, overleden Delft 25.3.1966, zoon van Arie Poot en Johanna Christina Tesebelt. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Johanna Cornelia,

geb. Hof van Delft 8.7.1917

 

 

2. Adriaan,

geb. Hof van Delft 11.7.1920

 

 

3. Hendrik Jan,

geb. Hof van Delft 18.4.1926

 

4.

 Abraham Pieter,

 geb. Hof van Delft 7.8.1895, overleden 25.12.1898

5.

Cornelia Helena,

geb. Hof van Delft 4.4.1902,

 

 

Overleden Delft 21.6.1968. Trouwt Delft 13.8.1926 Nicolaas Plak, geboren Hof van Delft 28.4.1900, timmerman, ondermeester, adjudant werkman, overleden Delft 24.5.1972, zoon van Wicher Plak en Arendje van der Heul. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Wicher,

geb. Delft 18.6.1927

 

 

2. Corry,

geb. Delft 12.4.1933

 

  

VIIe  DIRK LEENDERT MARINUS VAN DER VELD

Geboren Delft 3 oktober 1869, zoon van Hendrik van der Veld en Adriana Jacoba Sprenger, koetsier, vrachtrijder, overleden Delft 31 mei 1936. Trouwt  Delft 2 november 1892 Leentje Goudswaard, geboren Oudenhoorn 28 oktober 1866, overleden Delft 14 februari 1925, dochter van Jacob Goudswaard en Jacoba Varenhout. Tijdens huwelijk op 2 novemer 1892 hebben de echtlieden verklaard dan van hen den 26 november 1887 is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, genaamd Helena. Het gezin wonende aan het Rietveld te Delft. Leentje Goudswaard heeft als Magdalena Goudswaard voor haar huwelijk het leven geschonken aan twee kinderen:

1.

Helena,

geb. Brielle 26.12.1887,

 

Overleden Delft 26.12.1939. Trouwt Delft 3.2.1904 Arie Antonie Schenk, geboren Schiedam 1.10.1884, loswerkman, overleden Delft 2.11.1949, zoon van Hendrik Schenk en Neeltje Schnieman. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Neeltje,

geb. Delft 24.6.1904

 

 

2. Dirk Leendert Marinus,

geb. Delft 10.2.1906, overleden 5.5.1906

 

 

3. Hendrik,

geb. Delft 25.3.1907

 

 

4. Magdalena,

geb. Delft 4.1.1909

 

 

5. Adriana Anthonia,

geb. Delft 16.3.1915, overleden 27.10.1915

 

 

6. Arie Dirk Adrianus,

geb. Delft 21.11.1916

 

 

7. Reinier Martinus,

geb. Delft 26.4.1918, overleden 6.11.1918

 

 

8. Martinus Reinier,

geb. Delft 24.12.1919

 

2

Gerrit,

geb. Brielle 27.12.1888, overleden Brielle 29.1.1889

 

 

Kinderen uit het huwelijk:

1.

Adriana Jacoba,

geb. Delft 26.11.1892, overleden Delft 8.2.1893

 

2.

Hendrik Jacob,

geb. Delft 11.4.1894, overleden Delft 21.9.1894

 

3.

Jacob Hendrik,

geb. Delft 21.3.1896,

volgt VIIIg 

4.

Hendrik Pieter,

geb. Delft 30.7.1897, overleden Delft 12.8.1900

 

  

VIIf  HENDRIK ADRIANUS VAN DER VELD

Geboren Delft 17 juli 1872, zoon van Hendrik van der Veld en Adriana Jacoba Sprenger, pakhuisknecht, loswerkman bij de flessenfabriek, overleden Delft 10 augustus 1956. Trouwt Delft 31 oktober 1894 Pietertje Jacoba Goudswaard, geboren Oostvoorne 14 februari1871, overleden Delft 13 mei 1938, dochter van Jacob Goudswaard en Jacoba Varenhout. Tijdens hun huwelijk woonde het echtpaar aan het Rietveld 32 te Delft. Uit het huwelijk geen kinderen.

  

VIIIa  MAARTEN JOHANNES VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 4 februari 1898, zoon van Leendert Johannes van der Veld en Paulina Hendrika Broueris van Nidek, laatst adjudant bottelier Koninklijke Marine, overleden Voorschoten 19 september 1991. Trouwt Renkum 24 april 1925 Geurtje van Capelleveen, geboren Doornwert 4 februari 1899, overleden Leiden 3 april 1979, dochter van Arie van Capelleven en Wilmke van Kraanen. Maarten Johannes is in 1913 als matroos in dienst getreden bij de Koninklijke Marine.

 Van 1918 tot en met 1925 naar Oost-Indië met de HM Propartia en HM Zeven provinciën. In 1931 ging het gezin naar Soerabaja, waar Maarten Johannes als Sergeant bottelier geplaatst werd op HM Sumatra. Van 1934 tot 1936 geplaatst bij de Conservatie in Soerabaja. Van 1936 tot 1940 geplaatst op de Marinekazerne te Den Helder en in 1937 gepromoveerd tot majoor bottelier. Na de oorlog als adjudant bottelier nog twee jaar gevaren op de HM Karel Doorman en in 1948 met pensioen. Kind uit het huwelijk:

1.

Helena Johanna,

geb. Delft 21.1.1926,

 

 

Trouwt Voorschoten 27.3.1952 Johannes Jacobus Balfoort, geboren Voorschoten 11.6.1924, electrisch lasser, zoon van Johannes Franciscus Balfoort en Johanna Petronella van Hagen. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Johannes Jacobus,

geb. Voorschoten 13.9.1958

 

 

2. Maarten Robert,

geb. Voorschoten 16.5.1961

 

  

VIIIb   HENDRIK JOHANNES VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 1 mei 1889, zoon van Adrianus van der Veld en Antonia Boskamp, monteur, bankwerker, overleden Zevenbergen 24 december 1962. Trouwt Dordrecht 16 februari 1912 Cornelia Johanna Petronella Rothfusz, geboren Delft 12 februari 1886, overleden Dordrecht 12 september 1964, dochter van Christiaan Frederik Rothfusz en Helena Maria Johanna Daane.

Kinderen uit het huwelijk:

1.

Adriana Anthonia Johanna,

geb. Delft 5.9.1914,

 

 

Overleden Stolwijk 17.3.1973. Trouwt Dordrecht 28.11.1951 Kommer Schouten, geboren Nieuwedijk 13.9.1911, zoon van Machiel Schouten en Dingema Walraven. Uit het huwelijk geboren:

 

1. Machiel,

geb. Voorschoten 13.9.1958

 

2.

Helena Maria Johanna,

geb. Dordrecht 10.10.1921,

 

 

Trouwt Dordrecht 21.9.1951 Jacobus Marinus van Ham, geboren Prinsenhagen 19.11.1920, overleden
Dordrecht 18 november 2008, zoon van Hendrikus van Ham en Cornelia van Dorst. Uit het huwelijk geboren:

 

1. Cornelia Hendrika,

geb. Dordrecht 29.12.1955

 

  

VIIIc  JAN VAN DER VELD

Geboren Delft 8 december 1890, zoon van Adrianus van der Veld en Antonia Boskamp, machinebankwerker, overleden Delft 7 maart 1976. Trouwt eerste Hof van Delft 8 maart 1916 Hendrika Michellina Beaudoux, geboren Rotterdam 1 januari 1894, huwelijk ontbonden Delft 14 april 1925, dochter van Johannes Wilhelmus Beaudoux en Cornelia Johanna Maria Tukker. Trouwt tweede Rotterdam 30 juni 1926 Sophia Catharina Brus, geboren Rotterdam 4 december 1891, overleden Delft 10 juni 1975, dochter van Arie Willem Brus en Hendrika Maria Schonenberg. Tijdens het huwelijk is haar zoon geëcht. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Willem,

geb. Overschie 21.7.1916

volgt IXa

2.

Adrianus Johannes,

geb. Rotterdam 8.7.1927

volgt IXb

  

VIIId   JOHANNES HENDRICUS VAN DER VELD

Geboren Amsterdam 4 december 1883, zoon van Johannes van der Veld en Jansje Kuiper, beroeps militair, overleden in Oost Indië tijdens een partouille, ongehuwd. Volgens overlevering heeft Johannes Hendricus kinderen in Indonesië bij een bamoe.

  

VIIIe   KLAAS VAN DER VELD [foto]

Geboren Den Helder 8 juli 1887, zoon van Johannes van der Veld en Jansje Kuiper, mijnwerker, colpoteur, overleden Hoogezand-Sappermeer 19 mei 1960. Trouwt eerste Emmen 16 september 1909 Aaltien Epping, geboren Oosterhesselen 24 mei 1885, overleden Heerlen 8 januari 1917, dochter van Jan Epping en Johanna Geertruida Spiets. Trouwt tweede Sittard 11 maart 1925 Maria Helena Goebbels, geboren Aken (D) 30 december 1888, overleden Groningen 18 juni 1969, gescheiden echtgenoot van Mathias van Tiggelen, dochter van Arnold Joseph Goebbels en Isabella Lüttchen.

 Klaas woonde in 1925 te Assen. En vanaf 1936 te Hoogezand. Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.

Klaas,

geb. Assen 19.2.1909

volgt IXc

2.

Johanna Geertruida,

geb. Sleen/Veenoord 3.2.1911,

 

 

kraamverzorgster, overleden Hilversum 31 maart 1994. Trouwt Coevorden 12.3.1935 toen wonende te Emmen, Jakob Beekman, wonende te Coevorden, onlangs te Groningen, geboren Veendam 11.4.1911, filiaalhouder AMRO-bank, huwelijk ontbonden Coevorden 7.2.1966, zoon van Derk Beekman en Margaretha Christina Rokrback. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Derk,

geb. Assen 5.6.1944

 

 

2. Frits,

geb. Hilversum 10.10.1947

 

 

3. Aalderik,

geb. Hilversum 13.12.1948

 

 

4. Margaretha Christina,

geb. Hilversum 18.7.1953

 

3.

Jansje,

geb. Büer, Westfalen (D) 28.1.1913,

 

 

overleden 24.10.2000. Trouwt Zutphen 22.8.1941 Lambertus van Wijk, geboren Sleen 15.5.1916, expoditiemedewerker, overleden Zutphen 13.3.1995, zoon van Johannes van Wijk en Hillegien Epping. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Hillegien Johanna,

geb. Zutphen 28.1.1942

 

 

2. Johanna Geertruida,

geb. Zutphen 26.12.1942

 

 

3. Aaltje Anna,

geb. Zutphen 9.3.1944

 

4.

Lambertus,

geb. Emmen, ca 1914, overleden Heerlen 31.10.1915

 

5.

Lambertus,

geb. Heerlen 20.7.1916

volgt IXd

  

VIIIf   HENDRIK VAN DER VELD

Geboren Den Helder 9 december 1894, zoon van Johannes van der Veld en Jansje Kuiper, dirigent, belastingambtenaar, overleden Leiden 18 mei 1979. Trouwt Leiden 24 juni 1918 Johanna Cornelia de Bolster, geboren Leiden 6 april 1897, overleden Leiderdorp 31 maart 1998, dochter van Johannes Gerardus de Bolster en Cornelia Greeven. Kind uit het huwelijk:

1.

Johan Hendrik,

geb. Leiden 19.7.1919

volgt IXe

  

VIIIg  JACOB HENDRIK VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 21 maart 1896, zoon van Dirk Leendert Marinus van der Veld en Leentje Goudswaard, koetsier, loswerkman, overleden Delft 12 april 1943. (met een hartaanval in de Nieuwe Langedijk van zijn bakfiets gevallen en overleden). Trouwt Delft 4 juli 1919 Frouke Zevenhek, geboren Rotterdam 11 juni 1900, overleden Dordrecht 17 oktober 1959, dochter van Wessel Zevenhek en Anna Maria Sophia Kuhfus. Huwelijk ontbonden Delft 22 augustus 1930. Op 7 maart 1928 staat Frouke ingeschreven in Rotterdam.

De drie zonen blijven bij Jacob Hendrik, waarna ze in 1929 in een weeshuis zijn opgenomen tot ca. 1932, waarna zij bij hun moeder gingen wonen. Frouke Zevenhek trouwt tweede Rotterdam 1 juli 1931 Jan de Smit, geboren Rotterdam 17 januari 1906, klinker, spuiter, overleden Dordrecht 9 maart 1978, zoon van Jan de Smit en Rosalia Dorothea Pierse. Jacob Hendrik was dirigent van een harmonicaband (de Delfse Jantjes) en trad op voor de radio in de jaren 1930, bandleden waren o.a. Theo Kattevilder, Karel Starre en Paul Markus. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Dirk Leendert Marinus,

geb. Delft 3.11.1921,

volgt IXf

2.

Jacob Hendrik,

geb. Delft 12.5.1923,

volgt IXg

3.

Jan Otto,

geb. Delft 15.9.1925, overleden 30.4.1926

 

4.

Jan Otto,

geb. Delft 1.11.1926,

volgt IXh

5.

Anna Maria Sophia, [foto]

geb. Rotterdam 26.1.1929,

 

 

Overleden Dordrecht 14.12.2005. Trouwt 1e: Dordrecht 4.7.1946 Bastiaan Bras, geboren Dubbeldam 17.6.1921, smid, overleden Dordrecht 13 maart 1988, zoon van Arie Bras en Adriana van der Laan. Huwelijk ontbonden Dordrecht 1.2.1960. Trouwt 2e: Dordrecht 4.5.1961 Johannes Christiaan Verhorevoort, geboren Helmond 25.9.1927, overleden 16.2.1984, zoon van Anoldus Goderridus Verhorevoort en Gerarda Maria Verhulst. Huwlijk ontbonden Dordrecht 17.7.1972. Trouwt 3e: Dordrecht 8.12.1972 Willem Marinus Verboor, geboren Dordrecht 13.1.1932, overleden Oosterhout 2008, zoon van Johannes Frederikus Verboor en Lijntje Wilhelmina Sija de Rooij. Kinderen uit het eerste huwelijk:

 

1. Arie,

geb. Dordrecht 6.11.1947

 

 

2. Froukje,

geb. Dordrecht 12.12.1949

 

 

3. Jan,

geb. Dordrecht 18.1.1951

 

 

4. Annemarie Sophia,

geb. Dordrecht 18.3.1956

 

 

5. Bastiaan,

geb. Dordrecht 14.4.1959, overleden 11.6.1962 (verdronken)

 

 

Uit het tweede huwelijk:

 

 

1. Gerarda Maria,

geb. Dordrecht 4.10.1961, overleden Dordrecht 23.08.2012

 

 

2. Johannes Christiaan,

geb. Dordrecht 4.5.1963

 

 

Uit het huwelijk van Frouke Zevenhek en Jan de Smit is geboren:Dordrecht 20.8.2009

 

1

Rosalia Dorothea,

geb. Rotterdam 13.10.1931, overleden Dordrecht 20.8.2009.

 

 

Trouwt Dordrecht 17.7.1952 Leendert Brussé, geboren Dordrecht 5.8.1925, machinaal houtbewerker, overleden Dordrecht 27.6.2001, zoon van Leendert Brussé en Cornelia Sussanna van Zeben. Kind uit het huwelijk:

 

1. Jan Leendert

geb. Dordrecht 27.7.1954

 

 

 

 

 

 

  

IXa  WILLEM VAN DER VELD

Geboren Overschie 21 juli 1916, zoon van Jan van der Veld en Sophia Catharina Brus (tijdens het huwelijk in 1926 geëcht), machtinebankwerker, werkvoorbereider, overleden Rotterdam 12 november 1971. Trouwt Schiedam 6 december 1945 Antje Cornelia Beukers, kantoorbediende, geboren Schiedam 4 juni 1914, dochter van Henricus Maria Beukers en Cornelia Catharina Johanna Feelders. Willem en Antje stonden bij de volkstelling van 31 mei 1947 ingeschreven in Willemstad (Curaçao). Kinderen uit het huwelijk:

1.

Robert,

geb. Willemstad (Curaçao) 2.12.1949

volgt Xa

2.

Alexander,

geb. Willemstad (Curaçao) 19.12.1950

volgt Xb

   

IXb  ADRIANUS JOHANNES VAN DER VELD

Geboren Rotterdam 8 juli 1927, zoon van Jan van der Veld en Sophia Catharina Brus, werktuigkundige. Trouwt Noordwijk 16 april 1955 Wilhelmina Anna Schenkeveld, geboren Noordwijk 15 december 1922, dochter van Petrus Philipus Schenkeveld en Catharina Ruigrok. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Carolina Ingrid,

geb. Leiden 20.1.1961, ongehuwd

 

2.

Erik Jan,

geb. Voorhout 3.1.1963,

volgt Xc

  

IXc  KLAAS VAN DER VELD [foto]

Geboren Assen 19 februari 1909, zoon van Klaas van der Veld en Aaltien Epping, schilder, overleden Utrecht 17 februari 1970. Trouwt Utrecht 24 juni 1931 Alida Maria Dijkman, geboren Aarlanderveen 16 juli 1908, overleden Utrecht 12 augustus 1982, dochter van Wilhelmus Joannes Maria Dijkman en Sophia Wilhelmina van der Linden.

Kinderen uit het huwelijk:

1.

Alida,

geb. Utrecht 3.8.1931,

 

 

Trouwt Utrecht 3.9.1952 Marinus Gerardus Johannes Esselink, geboren Utrecht 8.12.1929, opzichter, zoon van Gerardus Esselink en Margreet van Ree. Gezin emigreert op 28.4.1964 naar Canada, Walbridge Court Boumanville. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Martin,

geb. Utrecht  24.3.1953

 

 

2. Eric,

geb. Utrecht 12.7.1960

 

 

3. Jeffreij,

geb. Utrecht 27.11.1962

 

2.

Nico,

geb. Utrecht 2.2.1933,

volgt Xd

3.

William,

geb. Utrecht 23.6.1939,

volgt Xe

4.

Sophia Wilhelmina,

geb. Utrecht 25.6.1942,

 

 

Trouwt Utrecht 11.12.1964 Johannes Albertus Boven, geboren Utrecht 18.7.1942, verwarmingsmonteur,  loodgieter, overleden Utrecht 19.11.2004, zoon van Johannes Albertus Boven en Maria Magdalena van Wijk. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Ronald Albertus,

geb. Utrecht 3.6.1965

 

 

2. Sandra Viviënne,

geb. Utrecht 5.1.1967

 

5.

Hella,

geb. Utrecht 1.5.1950,

 

 

Administratief medewerkerster. Trouwt Vianen op 8.8.2008 met Helmert Fransiscus van Scherpenzeel, geboren Utrecht 3.9.1950, administratief medewerker, bewindvoerder, zoon van Helmert van Scherpenzeel en Margaretha  Ooms. Geen kinderen.

  

IXd  LAMBERTUS VAN DER VELD

Geboren Heerlen 20 juli 1916, zoon van Klaas van der Veld en Aaltien Epping, schoenmaker, arbeider glasfabriek, overleden Utrecht 5 juli 1957. Trouwt eerste Westerbork 9 juli 1947 Kornelia Klaassens, weduwe van Jochem Grit, geboren Emmen 10 november 1908, overleden Utrecht 16 november 1951, dochter van Albert Klaassens en Hendrikje Smit. Kornelia Klaassens  trouwt eerste Westerbork 6 juni 1935 Jochem Grit, geboren Smilde 12 juli 1908, overleden Amsterdam 15 juli 1942. Lambertus trouwt tweede Zutphen 19 augustus 1955 Johanna Maria Gesina Tuijten, weduwe van Gerrit Viering. Kinderen uit het huwelijk van Lambertus en Kornelia:

1.

Johanna Albertha,

geb. Leerbroek 26.10.1949,

 

 

Trouwt Zutphen 5.10.1972 Aren Johannes Reugebrink, geboren Zutphen 22.6.1948, automonteur, zoon van Dirk Willem Reugebrink en Reintje Catharina Smeenk. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Sjoerd,

geb. Doetinchem 9.9.1976

 

 

2. Aart,

geb. Doetinchem 1.8.1979

 

2.

Hendrikje,

geb. Leerbroek 4.4.1951

 

 

Verpleegster, trouwt Amsterdam 2.1.1975 Johannes Wilhelmus Forselman, geboren Amsterdam 21.12.1946, boekbinder, zoon van Piet Forselman en Hendrika Struilaard. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Samatha,

geb. Haarlem 7.2.1973

 

 

2. Bert,

geb. Purmerend 2.6.1976

 

 

3. Melanie,

geb. Purmerend 2.6.1976

 

 

4. Kornelia Hendrika,

geb. Hoorn 9.12.1979

 

  

IXe  JOHAN HENDRIK VAN DER VELD

Geboren Leiden 19 juli 1919, zoon van Hendrik van der Veld en Johanna Cornelia de Bolster,    belastingambtenaar/belastingconsulent. Trouwt Leiden 19 juni 1945 Wilhelmina Helena van Weeren, geboren Leiden 25 december 1921, dochter van Paulus van Weeren en helena Johanna Cornelia Neijenhuijs. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Jan,

geb. Leiden 15.6.1946

volgt Xf

2.

Wim,

geb. Leiden 30.8.1951, overleden 23.10.1958

 

3.

Rob,

geb. Leiden 11.8.1957

volgt Xg

4.

Liesbeth,

geb. Leiden 21.6.1960

 

 

Lerares lichamelijke opvoeding, secretaresse. Trouwt Leiden 24.10.1991 Augustinus Anthonius Johannes Paulus Mulder, geboren Leiden 10.12.1960, docent scheikunde, zoon van
Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Liselotte Hannemieke,

geb. Leiden 16.3.1995

 

 

2. Annelotte Pauline,

geb. Leiden 22.3.1997

 

 

3. Myrthe Lotte

Leiden 20.4.2003

 

  

IXf  DIRK LEENDERT MARINUS VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 3 november 1921, zoon van Jacob Hendrik van der Veld en Frouke Zevenhek, kitspuiter, chauffeur, overleden Dordrecht 17 september 1970. Trouwt Dordrecht 13 april 1950 Hendrika Lambertina Kop, geboren Dordrecht 25 februari 1920, overleden Dordrecht 26 oktober 2005, dochter van Jan Cornelis Kop en Johanna Maria Blommers. Uit het huwelijk geen kinderen.

 

  

IXg  JACOB HENDRIK VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 12 mei 1923, zoon van Jacob Hendrik van der Veld en Frouke Zevenhek, timmerman, melkboer, meubelmaker, rubberbewerker, overleden Hellevoetsluis 1 mei 1975. Trouwt Nieuw-Helvoet 17 januari 1947 Johanna Pietertje Korevaart, [foto] geboren Nieuw-Helvoet 8 augustus 1922, overleden 3 januari 1995, dochter van Jan Korevaart en Pietertje Johanna Wezemer. 
Kinderen uit het huwelijk:
[foto]

1.

Jan Pieter,

geb. Nieuw-Helvoet 15.6.1947

volgt Xh

2.

Pietertje Johanna,

geb. Nieuw-Helvoet 7.2.1949,

 

 

Trouwt  Hellevoetsluis 28.6.1968 Jacob Bevaart, geboren Oudenhoorn 9.8.1947, plaatwerker, zoon van Jacob Bevaart en Adriana van der Meer. Trouwt tweede Zevenhuizen 10.11.1978  Loewi van den Haak, geboren Zevenhuizen 25.12.1946, kraanmachinist, zoon  van Jan van den Haak en Dirkje Aletta van der Wolf.

 

1. Cornelis Jacob,

geb. Zuidland 14.1.1969

 

 

2. Jacob Hendrik,

geb. Zuidland 16.1.1970

 

 

3.Johanna Jacoba A.

geb. Rotterdam 4.8.1973

 

3.

Jacob Hendrik,

geb. Nieuw-Helvoet 7.2.1950

volgt Xi

4.

Johan Pieter,

geb. Hellevoetsluis 16.8.1954

volgt Xj

5

Froukje,

geb. Hellevoetsluis 13.10.1955,

 

 

Trouwt Helelvoetsluist 14.2.1975 Hellevoetsluis 14.2.1975 Adrie van Wijk, geboren Zuidland 30.6.1954, vrachtwagenchauffeur, zoon van Wouter van Wijk en Bastiaantje van der Wagt. Uit het huwelijk:

 

1. Wanda,

geb. Spijkenisse 21.6.1977

 

 

2. Karin,

geb. Spijkenisse 24.3.1981

 

6.

Annelies,

geb. Rotterdam 14.6.1958, ongehuwd

 

  

IXh  JAN OTTO VAN DER VELD [foto]

Geboren Delft 1 november 1926, zoon van Jacob Hendrik van der Veld en Frouke Zevenhek, meubelmaker, kitspuiter, overleden Harlingen 15 september 1949. Trouwt harlingen 13 mei 1948 Reintje Nieuwland, geboren Baradeel 22 augustus 1927, overleden Harlingen 17 februari 2012, dochter van Julius Nieuwland en Maaike van Straten.  Reintje Nieuwland trouwt tweede Harlingen 15 februari 1951 Geert Souverein, geboren Harlingen 26 augustus 1924, keukenhulp, zoon van Andreijus Souverein en Martha Berends.  Kinderen uit het huwelijk van Jan Otto en Reintje zijn:

1.

Vroukje,

geb. Harlingen 10.10.1948,

 

 

Trouwt Harlingen 10.8.1972 Hendrikus Jan Kretschman, geboren Amsterdam 10.3.1948, reseatmedewerker, zoon van Emil Franz Kretschman en Grietje Jacoba de Bruin. Uit het huwelijk:

 

1. Diana Eliza,

geb. Harlingen 3.6.1974

 

 

2. Cynthia,

geb. Eindhoven 24.6.1976

 

2.

Jan Otto,

geb. Harlingen 13.9.1949

volgt Xk

 

Kinderen uit het huwelijk van Reintje en Andreijus Souverein:

 

1. Maaike,

geb. Harlingen 10.11.1951

 

 

2. Martha Andrea,

geb. Harlingen 16.10.1960

 

  

Xa  ROBERT VAN DER VELD

Geboren Willemstad (Curaçao ) 2 december 1949, zoon van Willem van der Veld en Wilhelmina Anna Schenkeveld, codeur. Trouwt Capelle aan de IJssel 6 december 1974 Margje Elderina Boer, geboren Capelle aan de IJssel 3 augustus 1956, dochter van Willem Pieter Boer en Maria Seip. Robert en Margje hebben twee kinderen geadopteerd:

1.

Ivan Suwandi,

geb. Sukaredjo (Indonesië) 23.2.1983

 

2.

Deborah,

geb. Gelle (Sri Lanka) 30.3.1985

 

  

Xb  ALEXANDER VAN DER VELD

Geboren Willemstad (Curaçao) 19 december 1950, zoon van Willem van der Veld en Antje Cornelia Beukers, machinist Nederlandse Spoorwegen. Trouwt Maassluis 18 november 1977 Maria Barbara Been, geboren Rotterdam 24 juli 1955, dochter van Diodorus Been en Maria Barbara Bontekoe. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Patrick,

geb. Maassluis 14.11.1982

 

2.

Ricardo,

geb. Vlaardingen 19.8.1985

 

  

Xc  ERIK JAN VAN DER VELD

Geboren Voorhout 3 januari 1963, zoon van Adrianus Johannes van der Veld en Antje Cornelia Beukers, verkoper heftruckonderdelen. Trouwt Voorhout 20 maart 1996 Drahuska Sofinka Jolanda Juffermans, geboren Leiden 11 december 1968, dochter van Drahuska Juffermas. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Sebastian Johannes,

geb. Leiden 5.8.1998

 

2.

Elisabeth Wilhelmina,

geb. Leiden 23.2.2001

 

  

Xd  NICO VAN DER VELD [foto]

Afbeelding vergroten

Geboren Utrecht 2 februari 1933, zoon van Klaas van der Veld en Alida Maria Sophia Dijkman,   telecommunicatie techniker, projectleider, civielopzichter, overleden Eindhoven 2 oktober 2008. Trouwt Utrecht 27 juni 1957 Wupke van ’t Hazeveld, geboren Amersfoort 11 juli 1934, dochter van Marten van ’t Hazeveld en Jannetje Lijnsveld. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Johnny Nicolaas,

geb. Utrecht 19.7.1958

Volgt XIa

2.

Kitty Astrid Ellen,

geb. Utrecht 11.4.1961,

 

 

Trouwt Eindhoven 26.6.1987 Jan Poldervaart, geboren Rotterdam 24.4.1956, Parts manager bij Citroën, zoon van Leendert Poldervaart en Teuntje Johanna Vroegh. Uit het huwelijk:

 

1. Bas,

geb. Eindhoven 20.6.1989

 

 

2. Rik,

geb. Eindhoven 30.1.1991

 

 

3. Pim,

geb. Eindhoven18.10.1993

 

3.

Marcel Erwin,

geb. Eindhoven 23.3.1963

 

 

bouwkundig ingenieur, ongehuwd, overleden bij een verkeersongeval Eindhoven 17 juni 1991

4.

Nicole Alma,

geb. Eindhoven 4.4.1965

 

 

Secretaresse. Trouwt Eindhoven 12.5.1989 Coenraad Anton Jozef Kneppers, geboren Elst 13.3.1958, zoon van Joop Kneppers en Emmy Vemer. Uit het huwelijk:

 

1. Sam,

geb. Eindhoven 10.1.1992

 

 

2. Lex,

geb. Son en Breugel 9.8.1994

 

 

3. Esmée,

geb. Son en Breugel 9.12.1997

 

  

Xe  WILLIAM VAN DER VELD

Geboren Utrecht 23 juni 1939, zoon van Klaas van der Veld en Alida Maria Sophia Dijkman, huisschilder, schildersbedrijf, overleden Beusichem 12 augustus 2012. Trouwt Utrecht 29 oktober 1968 Margaretha Helma van Scherpenzeel, geboren Jutphaas 28 januari 1945, dochter van Helmert Scherpenzeel en Margaretha Ooms. Kinderen uit het huwelijk:

1.

William Martin,

geb. Utrecht 31.10.1969

volgt XIb

2.

Klaas Helmert,

geb. Beusichem 18.10.1972,

volgt XIc

3.

Helmert Klaas,

geb. Beusichem 12.2.1979

volgt XId

  

Xf  JAN VAN DER VELD

Geboren Leiden 15 juni 1946, zoon van Johan Hendrik van der Veld en Wilhelmina Helena van Weeren, civiel ingenieur, adviseur organisatie & Infomatievoorziening. Trouwt eerste: Leiden 2 september 1981 Marianne Vera van der Kolk, geboren Noord-Oostpolder 23 augustus 1954, dochter van Auke van der Kolk en Petronella Danielse. Trouwt tweede: Warmond 29 november 1990 Janneke van Zanten, geboren ’s Gravenzande 13 juli 1953, dochter van Evert van Zanten en Petronella Berkel.  Kind uit het eerste huwelijk:

1.

Auke Joris,

geb. Oegstgeest 28.7.1982

 

 

Kinderen uit het tweede huwelijk:

2.

Ewout Johan,

geb. Leiden 30.11.1990

 

3.

Dieuwke Eefje,

geb. Leiden 18.4.1992

 

4.

Tobias Aelwyn,

geb. Leiden 9.2.1994

 

5.

Gijsbert Jan,

geb. Leiden 1.5.1997

 

  

Xg  ROB VAN DER VELD

Geboren Leiden 11 augustus 1957, zoon van Johan Hendrik van der Veld en Wilhelmina Helena van Weeren, administrateur. Trouwt Leiden 11 februari 1993 Marcelline Calrinda Margaretha Bakker, geboren Amersfoort 9 oktober 1956, tandarts, dochter van Johannes Cornelius Bakker en Neele Marleentje Tuijl Schuitemaker. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Steven Wim,

geb. Leiden 24.12.1993,

 

2.

Mats Johannes,

geb. Leiden 13.9.1995

 

3.

Hester Lonk,

geb. Leiden 30.10.1997

 

  

Xh JAN PIETER VAN DER VELD

Geboren Nieuw-Helvoet 15 juni 1947, zoon van Jacob Hendrik van der Veld en Johanna Pietertje Korevaart, havenarbeider, rubberbewerker. Trouwt Spijkenisse 22 december 1972 Maria Pieternella Nijland, geboren Oude Tonge 10 februari 1949, dochter van Jan Nijland en Jenneke Wilhelmina Kuijpers. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Roland,

geb. Hellevoetsluis 23.5.1973

volgt XIe

2.

Marjan,

geb. Hellevoetsluis 21.9.1975

 

 

Trouwt november 2006 met Adrianus Hoffman, geboren Vlaardingen  9.11.1969, chauffeur, zoon van Adrianus Hoffman en Dimfina Maria Koene. Kinderen geboren uit een vorige relatie:

 

1. Melitza Liesbeth Leona,

geb. Schiedam 3.1.1993

 

 

2. Felicita Elizabeth,

geb. Schiedam 30.9.1995

 

 

3. Michelangelo Ricardo,

geb. Schiedam 18.8.1999

 

 

Kind geboren uit een relatie met Olga Lilawatie Lakhisaran:

3.

Lowina Ashna,

geb. Hellevoetsluis 5.5.1984

 

  

Xi  JACOB HENDRIK VAN DER VELD [foto]

Geboren Nieuw-Helvoet 7 februari 1950, zoon van Jacob Hendrik van der Veld en Johanna Pietertje Korevaart, Korporaal Machinist Koninklijke marine, werktuigkundige/hoofdprocesoperator, bedrijfsinstructeur, kwaliteitsadviseur managementsystemen. Trouwt Rockanje 31 augustus 1976 Geertruida Catharina Martina Matthijsse, geboren Rotterdam 9 mei 1946, kleuterleidster, dochter van Johan Willem Matthijsse en Hubrina Tona Cornelia Arnold. Kinderen uit het huwelijk:

1.

 Hubrina Johanna,

geb. Rockanje 30.6.1977

2.

Elizabeth Jacoba Willemina,

geb. Rockanje 14.5.1979,

3.

Salma Paulina Catharina,

geb. Dirksland 18.2.1981,

 

Uit een relatie twee kinderen:

 

1. Enis,

geb. Hellevoetsluis 19.8.1999

 

2. Mesut,

geb. Hellvoetsluis 21.11.2001

  

Xj   JOHAN PIETER VAN DER VELD

Geboren Hellevoetsluis 16 augustus 1954, zoon van Jacob Hendrik van der Veld en Johanna Pietertje Korevaart, plaat/metaalbewerker. Trouwt Hellevoetsluis 11 februari 1977 Martha van de Loosdrecht, geboren Spijkenisse 6 juni 1957, dochter van Hendrik Johannes van de Loosdrecht en Lenie van der Tol. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Alexander,

geb. Hellevoetsluis 5.6.1978

volgt XIf

2.

Stefan,

geb. Hellevoetsluis 16.6.1981

volgt XIg

  

Xk  JAN OTTO VAN DER VELD

Geboren Harlingen 13 september 1949, zoon van Jan Otto van der Veld en Reintje Nieuwland, matroos binnenvaart, vorkheftruckchauffeur. Trouwt Harlingen 18 september 1970 Maria Petronella Magdalena Spoelstra, geboren Harlingen 5 augustus 1946, dochter van Freerk Spoelstra en Petronella Maria Miltenburg. Uit het huwelijk:

1.

Petronella Maria,

geb. Harlingen 12.5.1971

 

 

Trouwt Harlingen 25.9.1992 Johan Matheus Outhuyse, geboren Harlingen 27.2.1968, stratenmaker, zoon van Johan Hendrik Outhuyse en Cornelia Steijger. Kinderen uit het huwelijk:

 

1. Marcel,

geb. Harlingen 18.9.1993

 

 

2. Fleur,

geb. Harlingen 1.4.2001

 

  

XIa  JOHNNY NICOLAAS VAN DER VELD

Geboren Utrecht 19 juli 1958, zoon van Nico van der Veld en Wupke van ’t Hazeveld, Doctorandus economie. Vice President & General Manager Egotron Europe. Trouwt Eindhoven 1 oktober 1982 Désireé Juliette Florence van Geuns, geboren Eindhoven 7 juni 1959, Front office medewerkster, dochter van Harry David van Geuns en Edith Jacoba Jacobson. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Marco Dennis,

geb. Utrecht 15.2.1988

 

2.

David Timo,

geb. Maarssen 20.6.1991

 

3.

Rosalie Diandra,

geb. Maarssen 7.8.1993

 

  

XIb  WILLIAM MARTIN VAN DER VELD

Geboren Utrecht 31 oktober 1969, zoon van William van der Veld en Margaretha Helma van Scherpenzeel, Doctorandus Ingenieur, Universitair Docent bij de vakgroep Communicatiewetenschap bij de Universiteit Amsterdam. Relatie met Debora Rianne Leontine Semeijn,  geboren Riethoven 13 juni 1974, Meester, juridisch medewerker, dochter van Hans Rudolf Marie Semeijn en Annemieke Christina Clemence Panken. Kind uit de relatie geboren:

1.

Maximus William Hans,

 geb. Nieuwegein 2 juni 2005

 

2. Rosalie Annegreet,  geb. Nieuwegein 23 mei 2007  
3. Debora Monique,  geb. Nieuwegein 20 augustus 2009  

  

XIc  KLAAS HELMERT VAN DER VELD

Geboren Beusichem 18 oktober 1972, zoon van William van der Veld en Margaretha Helma van Scherpenzeel, eigenaar schildersbedrijf, ongehuwd. 

 

XId  HELMERT KLAAS VAN DER VELD

Geboren Beusichem 12 februari 1979, zoon van William van der Veld en Margaretha Helma van Scherpenzeel, eigenaar montagebedrijf, ongehuwd. 

 

XIe  ROLAND VAN DER VELD

Geboren Hellevoetsluis 23 mei 1973, zoon van Jan Pieter van der Veld en Maria Pieternella Nijland, los werkman, relatie met Andrea van der Est, geboren Hellevoetsluis 4 september 1978, dochter van Dirk van der Est en Helena Johanna Hendriks. Kinderen uit de relatie:

1.

Naomi,

geb. Hellevoetsluis 20.9.1997

 

2.

Brigitte,

geb. Spijkenisse 26.4.1999

 

3.

Thomas,

geb. Spijkenisse 6.5.2004

 

4.

Laura,

geb. Spijkenisse 19.12.2010

 

5.

Jasper,

geb. Spijkenisse 17.09.2012

 

  

XIf  ALEXANDER VAN DER VELD

Geboren Hellevoetsluis 5 juni 1978, zoon van Johan Pieter van der Veld en Martha van de Loosdrecht, administratief medewerker. Trouwt Hellevoetsluis 11 juni 2004 Hendrika José de Wijk, geboren Rotterdam 24 april 1979, dochter van Joop van Wijk en Maria Hendrika van der Zalm. Vanaf 2012 een relatie met: Rosanne Roberta Vos, geboren Hellevoetsluis 10 september 1987, dochter van Bertus Vos en Annelies Johanna Elisabeth Margaretha Franssen. Uit het huwelijk en relatie geboren:

1.

Faye Jo,

geboren Hellevoetsluis 29.8.2005

 

2.

Zoë,

geboren Dirksland 25.9.2007

 

3.

Xavi River

geboren Dirksland 21.3.2013

 

  

XIg STEFAN VAN DER VELD

Geboren Hellevoetsluis 16 juni 1981, zoon van Johan Pieter van der Veld en Martha van de Loosdrecht, kraandrijver, havenwerker. Trouwt 22 september 2006 Mirjam van Geesbergen, geboren Hellevoetsluis 24 oktober 1975, winkelmedewerkster. Dochter van Adrianus van Geesbergen en Ingetje Folmer. 

Bronvermeldingen:

Bronnen algemeen:

*         Dutch Asiatic Shipping deel 1-3, J.R. Bruin

*         Op de schepen der Oost Inndische compagnie, J. de Hullu

*         Prins Willem, een 17e eeuwse Oostindievaarder, H. Ketting

*         Zeeuwen en de VOC, D. Roos

*         Delft en Oost-Indische Comapgnie, Gennotschap Delfia Baravorum

*         18 eeuwse beschrijving van steden en dorpen. Holland en vroege tijd 1745

*         Meertens instituut voor Dialectogie en volks- en Naamkunde, voor namen volkstelling 31.5.1947

 

Gemeentearchief Delft:

*         DTB Delft 1616-1811

*         Burgelijke Stand Delft 1812-1912

*         Burgelijke Registers 1815-1905

*         Adresboeken vanaf 1870

*         Gaarderregisters begraven

*         Notarieel Archief

*         Klappers Admissies, belijdenissen lidmaten, ingekomen lidmaten

*         Klappers Huzienprotocol, Comp. Weeskamers, Naamregister meisjeshuis

*         Klappers tijdschriften Ons Voorgeslacht en Gens Nostra

*         Klappers Requesten en Officieren en familiewapens

*         Familieblad 1901, beschrijving familie Du Crocq

 

Gemeentearchief Rotterdam:

*         DTB Kralingen, Overschie

*         Gaarderregister Overschie 1695-1738

*         Burgelijke Stand Overschie 1812-1912

*         Burgelijke Stand Rotterdam 1812-1912

*         DTB Rotterdam 1611-1795

*         Bevolkingsregister Rotterdam

*         Schepenarchief:

*         Oud Noterieel Archieven

*         Giftenboeken

 

Streekarchief Hoekse Waard, Heijenoord:

*         DTB Piershil

*         Kerkelijk archief Piershil, Zuid- en Oud-Beijerland

*         Nederlandse Hervormede kerk Piershil, Acte van beroeping en Indemniteit en kerkraadarchief

 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Brielle:

*         Burgelijke Stand Oostvoorne en Oudenhoorn 1812-1912

*         Burgelijke Stand Brielle 1812-1912

*         Bevolkingsregister Brielle 1851-1912

 

Algemeen Rijksarchief en Bureua voor Genealogie Den Haag:

*         Album Studiosorum Academisch Lugo bat: 1575-1875 Leiden

*         Personelia in collectie Regt IV 238

*         Huwelijkse bijlagen, huwelijksakten Burgelijke Stand vanaf 1812

*         DTB Nieuwpoort en Zevenhuizen

*         Persoonskaarten van overleden naamdragers “van der Veld” vanaf 1938